Versets Bibliques du jour

24 Oct 2022

PETITS VERSETS DU JOUR :  (Ep 4, 32  ̵5, 2)

Soyez entre vous pleins de générosité et de tendresse. Pardonnez-vous les uns les autres comme Dieu vous a pardonné dans le Chtist. Oui, cherchez à imiter Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés. Vivez dans l'amour comme le Christ nous a aimés et s'est livré pour nous, en offrant à Dieu le sacrifice qui pouvait lui plaire.

 puŋtʉ̂m ba pyányǝ lɔ́mnyǝ́ cǝcǝ̌ po. Po pǝ́ gwá' mhɔ cǝcǝ̌ wɔ́wɔ́, dǝ́ŋdǝŋ pâ' Sǐ lǝ cyǝ m nǝ̂ Krǐsto gwá' mhɔ mɔ́ áá. Éé, pá' pô bǝ́ pókuŋ Sí á, po cǝ́ŋ nǝ́ fo' é ! Po cwǝ́ ntʉ́m ŋkuŋnyǝ kwa'pâ' Krǐsto lǝ kuŋ wɔ́kpǝ, tǝ dǝ́ nǝ̂ e núŋ ntî pwɔ' tsyǝ a lǝ ghǝ̌ nǝ́ puŋ Sí á, nǝ jó thǝ̂ yɔ́kpǝ lǝ.

Pǝ cǝ́ŋ gaǝ̂ ŋkuŋnyǝ ba pyányǝ lɔ́mnyǝ́ cǝcǝ̌ pǝ ntʉ́m yǝŋ gap *mɔ́de ntâmgǒ*!

Bonjour et agréable début de semaine à tous.

 

25 Oct 2022

PETITS VERSETS DU JOUR : (Ps 48 I, 8...13)

L'homme comblé ne dure pas.

Nul ne peut racheter son frère ni payer à Dieu sa rançon : aussi cher qu'il puisse payer, toute vie doit finir.
Peut-on vivre indéfiniment sans voir la fosse ? 
Vous voyez les gens sages mourir : comme le fou et l'insensé, ils périssent, laissant à d'autres leurs fortunes.
Ils croyaient leur maison éternelle, leur demeure établie pour les siècles ; sur des terres ils avaient mis leur nom. 
L'homme comblé ne dure pas : il ressemble au bétail que l'on abat.

Mo ku' bə pǝ́ e lǝ cɔ́knyǝ́ ŋkà'. 

Pǝ̂ sɔmmo lǝ yó thǝ́ fǝ̂ e kǝ ntúŋ á jû e lǝ̂  bî Sǐ : mo yô vɔk é â dǝŋ lǎlǝ́, bǝ ê gɔ tí miŋ á  cá'. 
Pə̂ waə̌ cɔ́knyə ŋka' tǝ e lǝ lá' ŋkó cá' á ? 
Pô jɔ̂ mzhyə̌nwə pfʉ́tə̀ : pə́ pâ' mpʉɔ̌pó pú a mkəkhʉɔ á, wáp zhí bâp msɔ̌kgwó', nták tsə̂ tsáp bî shə́pɔ̀.
Wáp lə̂ ŋkwɛ gaə́ pə̂ ywə́ lə lá' ŋkám pa' yáp, gaə̂ tsʉ'shwə̂ yáp lá' pə́ á wə́ nə̂ gù' nə̀ gù' ; bə wáp lě ŋwa'tə mtsô máp nə̂ jyəjyə mkamcá'. 
 Mo yə ě gaə́ ě ku', tə̂ bə e ka ghə́ thǝ́ á tə̂ gwóptə́ pə́; ê shʉ á pâ' vəŋ mnɔm pyǝ pú wə́ gɔ́ m nə́ watə áá.

Pə ywɔ́k cúsǝdê tyǝ̌'pfô ɔ ŋkámtə́ gaə̂ dǝmcâ' bǝ́ á yɔ̂gɔ́ɔ́. 

Bonjour, et merveilleux mardi à tous.

26 Oct 2022

PETITS VERSETS DU JOUR : (Ps 144)

Je te bénis, Père, Seigneur du ciel et de la terre.

Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour.
La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres.
Le Seigneur est vrai en tout ce qu'il dit, fidèle en tout ce qu'il fait.
Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent, il redresse tous les accablés.
Que ma bouche proclame les louanges du Seigneur !

Bwǎnyə́ bû m Tâ, Cyəpɔ kɛbəŋ ba sîcǎ' !

Cyəpɔ̂ bə́ pyányə ba cɔ́mmtsò, tə pə̌ də́gʉ́' jɛ́lúŋ, bə ŋkuŋnyə é yɔ́m gá'bú;
Cyəpɔ̂ ŋkuŋ guŋ pɔ awɛ́, pyányə pə́ nə̂ guŋ mfa' myə́.
Cyəpɔ̂ də á nyə́nyɔ́ gɔ̂m bəkə́lə́, bə́ təfɛjʉm nə̂ bâkə́lə́ yə ê gə áá.
Cyəpɔ̂ ntə́mtə́ guŋ pɔ pyə wâp bvʉsí á, bʉ́'tə́ guŋ pɔ pyə nwə̌ tsaə wáp.

Cyəpɔ̂, ywɔ́k ntǝ́mtə́ pô pǔ wénésǝdê shyǝ̂ŋkû' ɔ !

Bonjour et bon début de week-end.

27 Oct 2022

PETITS VERSETS DU JOUR : INTERCESSION

La nuit, pour toi n'est pas ténèbre.

Lumière de lumière et Verbe de Dieu, tu veux nous délivrer de la puissance des ténèbres,
_ chasse l'obscurité de nos cœurs. 

Tu veux que nous rendions la terre habitable à tous :
_ que ta parole éclaire ceux qui travaillent à ta justice.

Toi qui ouvres aux croyants, les portes que nul ne peut fermer :
_ mène nos frères défunts, sur le chemin de la lumière.

Dzʉ̂mtsʉ̌' tǝ̂ só dzǝ̌ ò pǝ̀.

Ŋka' ŋka' ba Ghɔm Sí, ô shǝ́ŋ nǝ́ tê wɔ́k msǔŋ mgʉ̂' jʉ̌m :
_ nɔ́ jʉ́m mtʉ́m pyǝ. 

Ô ŋkuŋ gaǝ́ pyǝ ghǝ́ sîcǎ' pǝ́ buŋ tsʉ'shwǝ́ bî guŋ pɔ awɛ́ :
_ ghǝ̂ ghɔm tsǔ kyǝ́'nyǝ́ pɔ pyǝ wâp bʉ́'tǝ́ nwǝ dǝ́ŋdǝŋ. 

Wu yǝ ô hé mjyǝ bî mpǐŋsî sɔmmo lǝ píŋ jó' á :
_ la'tǝ mǝ̂jyǝ ŋkyǝ'nyǝ bî mpfaǝ́si pɔ́k. 

Buŋbuŋ tɔ́sǝdê dzǝ̂dzǝ, (tyǝ̌' sim gwyǝ́ Jo) bí po lǝ́ o ! 

Bonjour et joyeux jeudi à tous.

28 Oct 2022

PETITS VERSETS DU JOUR : (Ep 4, 11-13)

Les dons que le Christ a faits aux hommes, c'est d'abord les Apôtres, puis les prophètes et les missionnaires de l'Évangile, et aussi les pasteurs et ceux qui enseignent. De cette manière, le peuple saint est organisé pour que les tâches du ministère soient accomplies, et que se construise le corps du Christ. À terme, nous parviendrons tous ensemble à l'unité dans la foi, et la vraie connaissance du Fils de Dieu...''.

Mfʉ' myǝ Yésô lǝ tǎk bí pɔmnǝŋ â dǝŋdzǝ bǝ́ mcwiŋkʉɔ, gǝ́ mghámdô' ba mghɛntǝ́m, bíŋ gǝ mkámsí pú à mcwyàtǝ̀. A pǝ́ pó'o, pɔ dɔ̂lɔ̌ kú'nyǝ nǝ́ fa' mfa' nǝŋkwǝ́ nǝ̂ Krǐsto, guŋ yɔkpǝ awɛ́ tâmtǝ ntʉ́m píŋtʉ̂m ba nǝ́ cǝŋtǝ jyǝ́ Mû Sǐ...''.

Buŋbuŋ fǝládê ntâmdzə bí po lǝ́ o ! 

Bonjour et bon début de week-end à tous.

Samedi 29 Oct 2022

PETITS VERSETS DU JOUR :(Rm 12, 14-16a)

Bénissez ceux qui vous persécutent ; souhaitez-leur du bien et non pas du mal. Soyez joyeux avec ceux qui sont dans la joie, pleurez avec ceux qui pleurent. Soyez bien d'accord les uns avec les autres ; n'ayez pas le goût des grandeurs, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble.

Po pǝ́ níŋ â byǎnyǝ́ nǝ́ pɔ pyǝ wâp dǝ wɔ́ jɔ́gó' ; po sʉ́m â pǝpúŋ nǝ́ pú, tǝ dò pǝ̀. Po pǝ́ ŋwɛ́nyǝ́ pú a pɔ pyǝ wáp wǝ́ ŋwɛ́nyǝ́ á, dɔ pú a pɔ pyǝ wáp wǝ́ dɔ́ lǝ. Po pǝ́ ŋkwishwǝ cǝcǝ̌ po. Ka po kûŋ mŋá'ŋá' tsǝ́, da'gaǝ́ po cǝ́ŋ gaǝ̂ ywǝ́ nǝ̂ tǝ̌ŋ wɔ́ bǝ́ á yǝ lǝnǝ́sí nǝ́ áá.

Po ywɔ́k pəpúŋ nǝ́ yǝŋ sásǝdê sɛ̂sǔ !

Bonjour et fructueux week-end à tous.

31 Oct 2022

PETITS VERSETS DU JOUR : (Jc 2, 12-13)

Parlez et agissez comme des gens qui vont être jugés par une loi de liberté. Car le jugement est sans miséricorde pour celui qui n'a pas fait miséricorde, mais la miséricorde se moque du jugement.

Po pǝ́ gɔ́m biŋ fá' mpá', pɔ pyǝ mco' myǝ a tǝ̂ dǝ mo gǝ́ ŋkwɔ á nê gɔ tí sá' wáp. Nǝ̂kǝ́lǝ́ mo yǝ e ka lǝ́ cɔ́mmtso fyǝ́' á, pú tǝ̂ gɔ sɔ' cɔ́m mtso myǝ́ pǝ́; yəŋ kwɛ̂ gaǝ́ cɔ́mmtso tǝ̂ bwɔ́k fyǝ̀' pǝ̀.

Ntó' mɔ́de dzǝ̂mtɔ̂ ɔ, pǝ pǝ́ shɔ́mmtso mo tǝ́ dǝ́ é shyǝ́ sim. 

Bonjour et fructueuse semaine à tous.

o1/Nov/2022. PETITS VERSETS DU JOUR : (2 Co 6, 16b; 7,1)

Nous sommes, nous, le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit : Au milieu d'eux, j'habiterai et je marcherai, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Puisque nous détenons de telles promesses, mes bien-aimés, purifions-nous nous-mêmes de toute souillure de la chair et de l'esprit; achevons de nous sanctifier dans la crainte de Dieu.

Pǝ̂ bǝ̂ tsɔ́kpǝ á kwa' to Cwyǝp Sî ntʉɔ̀, nǝ́pá' kwa' yʉ́ Síí lǝ ghɔm gaǝ̂ : Gaǝ̂ gɔ sɔ' cwǝ́, nǝ́ŋ ghiŋ cǝcǝ̌ pú; gaǝ̂ gɔ sɔ' pǝ́ Sî yǎp wáp nǝ́ŋ bǝ́ pɔ pǝ̌. Pâ'bǝ pǝ̌ wim ntî mka'nyǝ mɔ á, pɔkuŋ pǝ, kwa' wɔ́kpǝ wɔ́kpǝ, pǝ sɔ́k mviŋ bâpnǝ̂ ba mkwɛnyǝ nǝ́ pǝ̀; pǝ cyǝ́ m nǝ́ nǝ́ pwɔ̂k Sǐ, dónyǝ́ nǝ́ zhî pɔ dɔ̂lɔ̌. 

Buŋbuŋ Tyǝ̌'lá' guŋ pɔ dɔ̂lɔ̌ bí po nǝ́ yǝŋ cúsǝdê ntâmgǒ !

Bonjour et bonne fête de la Toussaint à tous !

02/Nov/2022

PETITS VERSETS DU JOUR : (Mt 25, 31...36.40b)

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : "Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, ...il séparera les hommes les uns des autres...et dira à ceux qui seront à sa droite : "Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le Royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim, et vous m'avez donné à manger; j'avais soif, et vous m'avez donné à boire ; j'étais un étranger, et vous m'avez accueilli ; j'étais nu, et vous m'avez habillé ; j'étais malade, et vous m'avez visité ; j'étais en prison, et vous êtes venus jusqu'à moi... Amen je vous le dis : chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait."

A lə pə̌ cwəbɔ́ɔ, Yěsô ghɔ̂m bí pəŋkhʉ̂ pyə́ gaə̂ : "Cwəyə Mú mô gɔ tí sɔ' ntʉ́m ghámtə e á, ê gɔ haptə pɔmnəŋ pu' pʉə́, ghɔm bí pyə wáp ghə̂ŋtʉɔ é á gaə̂ : "Po sɔ́' m pɔkuŋ Tâ á, dzʉ́ Nəfo tsyə pú lə nyaptə bí po tə fə́ nə́zhì. Nə̂kə́lə́, jí lə pə̌ jɛ́ á po hâ yaə ywə́tsʉ́; ghâk á pə́ ŋkhə́ po hâ yaə shyə; n də pə̂ gʉɔ, po lə̂ á pəpúŋ; n də pə̂ soso e po kwâ dzə́ də̌m m̀; n də pə̌ go, po sɔ' shá' á; bə́ dyə̂cɛ̌ po sɔ̂' dé á... Kwa' nyə́nyɔ́ tə̂ gaə̌ wə́ síŋ wɔ́ : bǎcwəkə́lə́ yə po lə fa' pô' nə̂ mu' nə̂ pǒmkə́cɔ́k mshʉ́'jʉm pə pɔ á, po lə̂ fa' pâ' pə́ bə̂m."

Wénésǝdê tyǝ̌'pfô : tyǝ̌'lá' mpfaǝ́sí; mô mpfʉ̂ bǝ e ka pfʉ́. Pǝ ywɔ́k bú'bú bî Sǐ, ê há hwítǝ bí pú, wáp nyáp tsʉ' jâp yɔ́kpǝ̀ ! 

Bonjour et pueuse pensée pour tous ceux qui nous ont dévancés. 
Qu'ils reposent en paix !

03/10/2022

PETITS VERSETS DU JOUR : Louange & Intercession.

Ecoute-nous, Dieu très bon!

Béni sois-tu Seigneur, qui as mis en nous le souffle de vie : _donne-nous de revivre par ton Esprit.
A l'aube de ce jour, suscite en nous le désir de te servir : _Que nos travaux et nos joies te glorifient.
Devant les pièges de l'argent et de l'orgueil, _dessille nos yeux et guide nos pas.
Rends-nous sensibles aux besoins de nos frères : _que notre charité se fasse inventive.

04/11/2022

PETITS VERSETS DU JOUR : (Jr 14, 7.9b)

Si nos fautes parlent contre nous, agis, Seigneur, à cause de ton nom. Oui, nos infidélités se sont multipliées : contre toi, nous avons péché. Toi Seigneur, tu es au milieu de nous, ton nom est invoqué sur nous. 

Bonjour à tous, et que le Seigneur vous accorde un doux début de week-end.

o5/11/2022

PETITS VERSETS DU JOUR : (Ps 111...)

 

Dans la nuit de ce monde, le juste brillera. 

Heureux qui craint le Seigneur, qui aime entièrement sa volonté ! Sa lignée sera puissante sur la terre...Les richesses affluent dans sa maison... L'homme bien a pitié, il partage, il mène ses affaires avec droiture...Il ne craint pas l'annonce d'un malheur; le cœur ferme, il s'appuie sur le Seigneur...
A pleines mains il donne aux pauvres. A jamais se maintiendra sa justice, sa puissance et sa gloire !...

Ntyatǝ sîcâ' yǝŋ, mo dǝ́ŋdǝ̂ŋ gɔ sɔ' kyǝ'nyǝ ntʉ́m jʉ́m. 

Buŋtsê bǝ́ mo yǝ ê bwɔ́k Cyǝpɔ, bíŋ bǝ́ gíŋ kwa' pá' ê ŋkuŋ áá ! Ŋkhǝnyǝ ê gɔ sɔ' pə́ á pəmə̂cwó' sîcǎ'. Mtɔ̌kcyə̂ dó dyǝ́ é. 
Mo pǝpûŋ shɔ́m mtsò, bǝ́ gáptǝ́, bǝ́ shǝ́ŋ tsǝ̂ tsyǝ́ tə niŋ mfʉm nə́. Dʉmnwǝ tǝ̂ sɔ́ lâm tsyǝ́ pǝ́; ê sɔktʉ́m, bə́ jó' nǝ̂ e nǝ̂ Cyǝ̀pɔ̀. Ê ŋwa pǝ̂ bǔ bʉǝ́ tǝ́ há bî mpǝ̌ŋ. Nyǝ́nyɔ̂ e, gʉ̂' e ba ghámtǝ e ka lá' syáptə́ !

Buŋtsê bǝ́ mo yə ê nǝ̂ ghǝnwǝ bwɔ́k Sí, bwɔ́k ŋkà'. 
Buŋbuŋ sásǝdê ntâmdzǝ bí po lǝ́ o ! 

Bonjour et très paisible début de week-end à tous, sous la crainte du Seigneur.

07/11/2022

PETITS VERSETS DU JOUR : (Ps 89, 1...10)

 

Consolide Seigneur, l'ouvrage de tes mains. 

D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge...
Tu fais retourner l'homme à la poussière ; tu as dit : < Retournez fils d'Adam ! >
A tes yeux, mille ans sont comme hier. 
Tu les as balayés : ce n'est qu'un songe ; elle fleurit le matin, elle change ; le soir elle est fanée, déssechée. 
Le nombre de nos années ? Soixante dix, quatre-vingt pour les plus vigoureux !... 
Apprends-nous la vraie mesure de nos jours : que nos cœurs pénètrent la sagesse. 

Cyǝpɔ̂, ghǝ̂ mfa' nthǝ́bû mǔ pǝ̂mtǝ́ !

Tǝ fǝ́ gu'nǝgu', ó a bǝ̂ yɔ́k tsʉ' hwítǝ m Cyǝ̀pɔ̀. 
Ô gǝ momsuŋ phǝ̂nyǝ ntʉ́m vɔ́p; o lǝ ghɔ̌m gaǝ̂ : «Pǒ Ádàm, po phǝ́nyǝ́ !»
Ŋka' shâ' bǝ́ dzǝ̌ o shʉ́ pâ' yǒ. 
Ô ma' mnyǝ́ jɔ́ yá awɛ́ : â bǝ́ â sòbò jʉ̀m; â sɔm fɔ̂kdzʉ̌, saǝ́nyǝ́, bwâdzʉ̌ nǝ̂ pǝ̌ a pónyǝ̀, jǝ́m. 
Mgu'dzʉ̂ mɔ́kpǝ̂ bǝ́ dǝŋ gaǝ̂kǝ̀ ? Tǝ ŋka' mghâmsɔm, kǝ mghâm hɔ̌m lǝ̂ bí pǝ tâmtʉɔ á lǝ́ !
Zhí'tǝ́ wɔ́k nǝ́ zhyǝ̂ kwa' dǝŋ mtyǝ́'dzʉ̂ mɔ́k : ghǝ̌ mtʉ̂m mɔ́k tǝ́ŋnyǝ́ zhyǝ́nwǝ̀ ! 

Buŋbuŋ gap mɔ́de gɔ̂sʉɔ̌ bí po ! . 

Bonjour et fructueux début de semaine.

08/11/2022

PETITS VERSETS DU JOUR : (Tt 2, 1-6)

Bien-aimé, dis ce qui est conforme à l'enseignement de la sainte doctrine. Que les hommes âgés soient sobres, dignes de respect, pondérés et solides dans la foi, la charité et la persévérance. De même, que les femmes âgées mènent une vie sainte,  ne soient pas medisantes ni esclaves de la boisson, et qu'elles soient de bon conseil, pour apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à être raisonnables et pures, bonnes maîtresses de maison, aimables, soumises à leurs maris, afin que la parole de Dieu ne soit pas exposée au blasphème.

Mokuŋ â, ghɔm á ywə́ yə á pəmtə nə̂ zhǐ'nwə dɔ̂lɔ̌. Â shə́ŋ gaə̂ mghə́tsó pə́ jyə́ nə́ tɔ̂m nə̂ yap, bə́ pɔ bə wáp kù'nyə̀, bə́ jyə́ dəŋ nwə̀, bə píŋtʉ̂m yǎp lɛ́tə́, wáp tɔ̂m ŋkuŋnyə ba kaktʉɔ̀. Də́ŋdəŋ pó'o, â mcwə̌ bvo a jwǐ pə́ dɔ̂lɔ̌, tə pə̌ jwók ŋkó'nwə nwə nə́ mò, tə pǐŋ pu' bî mlù', bə́ buŋ pətɔ́k gogo nə́pá' wáp gɔ pə́ kuŋ mthə̂ páp pú a pô páp, nə́ sɛ̂nwə kwa' pəpúŋ bíŋ bə́ shwə́ tə mviŋ, jyə́ nə́ wim dyə̌ pəpúŋ, də́ ŋkuŋnyə shwə́, jú'nyə́ mthə̂ páp, bwɔ́k pá' pú shap ghɔm Sí.

Pǝ ywɔ́k nǝ́ yǝŋ cúsǝdê dzǝ̂mtɔ̌, dǝ́ â ŋkuŋnyǝ nǝ́ shwǝ́ ! 

Bonjour et fructueux mardi à tous.

09/11/2022

PETITS VERSETS DU JOUR : (1 Co 3...17)

Frères, vous êtes une maison que Dieu construit... Mais que chacun prenne garde à la façon dont il contribue à la construction... Ne savez-vous pas que vous êtes un sanctuaire de Dieu, et que l'Esprit de Dieu est en vous ? Si quelqu'un detruit le sanctuaire de Dieu, cet homme, Dieu le détruira car le sanctuaire de Dieu est saint, et ce sanctuaire, c'est vous.

Mfǝ̌mfǝ́, pô bǝ́ ta' pa' Sǐ né pǝ́wǝ́ ŋkwǝ́... Da'gaǝ̂ bǝwaǝ̌lǝ́ ghɔ̂ pɔ̂m yǝ ntî nǝ́ yâppǔ nǝ́... Po ka zhyǝ́ gaǝ́ pô bǝ́ ta' cwyǝp Sí, Zhwenyǝ Sí pîŋ bǝ́ shwǝ́ nǝ́ po a ? Mo pɔ̂ptǝ cwyǝp Sí, bǝ Sî gɔ láknyǝ́ é, nǝ̂kǝ́lǝ́ cwyǝp Sî bǝ́ tsʉ' dɔ̂lɔ̌, cwyǝp yǝŋ pîŋ bǝ́ á wɔ́. 

Buŋbuŋ wénésǝdê ntâmgǒ bí po lǝ́ o !  

Bonjour et merveilleux mercredi à tous !

10/11/2022

PETITS VERSETS DU JOUR : (Lc 17, 20-25)

En ce temps-là, comme les pharisiens demandaient à Jésus quand viendrait le règne de Dieu, il prit la parole et dit : "La venue du règne de Dieu n'est pas observable... On vous dira : "Voilà, il est là-bas"!, ou bien, "Voici, il est ici"! N'y allez pas. N'y courez pas. En effet, comme l'éclair qui jaillit illumine l'horizon d'un bout à l'autre, ainsi le Fils de l'homme quand son jour sera là".

A lǝ pǝ̌ cwǝbɔ́ɔ, pá' pǝ farízya lǝ̌ wǝ́ hǝ́ŋtǝ́ Yésô tyǝ́' yǝ nǝfo Sí gɔ sɔ' á, e lǝ̂ ghɔm gɔ́m gaǝ̂ : ''Pǝ́ mo lǝ zhyǝ́ tyǝ́' yǝ nǝfo Sî gɔ sɔ' áá... Pû gɔ sɔ' ghɔm bí po gaǝ̂ : ''Ě yǝ m hee !'', kǝ m gaǝ́ ''Ě yǝŋ m hɔɔ''! lǝ̂. Po kǝ̂ ŋàknyǝ̀, po kǝ̂ khʉdʉ́ m wǝ́. Nǝ̂kǝ́lǝ́, dǝ́ŋdǝŋ pâ' sɛ bǝ́ ŋwɛ́ fǝ́ jʉɔ̂ hɔ, ŋkyǝ́' já' m jʉɔ̂ he á, â gɔ pǝ́ á kwa'pô' nǝ̂ cwǝyǝ tyǝ̌' Mú mo gɔ ku' áá. 

Ntó' fǝ́ tɔ́sǝdê tyǝ̌'pfô ɔ, mo nǝ̂ cwǝ̌ bǝ́ byáp. 

Bonjour et paisible jeudi. Que Dieu soit avec tous ceux qui voyagent aujourd'hui !

11/11/2022

PETITS VERSETS DU JOUR : (Lc 17, 26-30)

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : "Comme cela s'est passé dans les jours de Noé, ainsi serait-il dans les jours du Fils de l'homme. On mangeait, on buvait, on prenait femme, o' prenait mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et où survint le déluge qui les fit tous périr. Il en était de même dans les jours de Loth : on mangeait, on buvait, on achetait, on vendait, on plantait, on batissait; mais le jour où Loth sortit de Sodome, du ciel tomba une pluie de feu et de soufre qui les fit tous périr; cela se passera de la même manière, le jour où le Fils de l'homme se révélera."

Bonjour et week-end sans excès à tous !

A lǝ pǝ̌ cwǝbɔ́ɔ Yěsô ghɔ̂m bí pǝ̂ŋkʉ̂ pyǝ́ gaǝ̂ : ''Dǝ́ŋdǝŋ pâ' lǝ cyǝtǝ nǝ̂ mtyǝ̌'dzʉ́ Noê á, a pô' tǝ́ â gɔ sɔ' cyǝ nǝ̂ mtyǝ̌'dzʉ́ Mú mò. Pú lǝ̂ dzʉ́, nwǝ́, dɔ́mdyǝ́, shyá pó lɔ́m, tǝ ŋkǝ́m tyǝ́' yǝ Noê lǝ kǒ ntʉ́m kǝnú', dɔmnyǝ bǝŋ kâm  sí'nyǝ́ guŋ pǒtsǝ́. A lǝ pǐŋ bǝ́ á pô' nǝ̂ myǝ́ mtyǝ́'dzʉ́ Lɔ̂t : pú pǝ́ mpfaǝ́, nwǝ́, jó, fíŋŋ́, dzǝ́tsǝ́, ŋkwǝ́tǝ́ mpà'; da'gaǝ̂ tyə̌' yǝ Lɔ̂t lǝ tǝ̌m Sodɔ̂m á, bǝŋ mɔ̌k fí' fǝ́ kɛbǝŋ ntónyǝ́ wáp awɛ́ jwǝ́tǝ́; â gɔ sɔ' cyǝtǝ â dǝŋdǝŋ pô' tyǝ́' yǝ Mú mo gɔ' sɔ' la'tǝ nǝ̂ e áá.''

Pǝ tó' fǝládê shyǝ̂ŋkû' ɔ, bɔ́m nǝ́ kô dɔ̀mnyǝ̀ : nwǝ tǝ̌ ŋkà' pǝ̀.
Á Sǐ pfɔ́tǝ́ wɔ̂ booo ! 

12/11/2022

PETITS VERSETS DU JOUR : (3 Jn, 5-8)

Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères, et particulièrement pour les étrangers. En présence de l'Eglise, ils ont rendu témoignage à la charité ; tu feras bien de faciliter leur voyage d'une manière digne de Dieu. Car c'est pour son nom qu'ils se sont mis en route sans rien recevoir des païens. Nous devons donc apporter notre soutien à des tels hommes, pour être des collaborateurs de la vérité.

Bonjour et paisible week-end à tous. 
Que Dieu prenne en pitié ceux qui nous ont dévancés, et garde tous ceux qui les auront accompagnés !

Múkùŋ à, ô fa' pə́ tə fɛjʉm cwəyə ô bə́ ŋkwítə́ mfə́mfə́, gɔ́m te' gɔ́m mghʉɔ̀. Wáp lě ntíŋnyə́ pə́ kwa' Dyə̂sǐ gámtə́ gʉ̂' ŋkùŋnyə̀ ò; nyaptə pá' wáp gɔ phənyə á, kwa'pá' pə́ á kû'nyə nə̂ Sǐ áá. Nə̂kə́lə́, tsô tsyə́ né lə ghə tə́ wáp tám mə̂jyə tə kwǐ sɔmywə́ bí pətəzhyə̌ Sí. Ǎ puŋ gaə́ pə kwítə́ ntî pɔ pá' wáp á, pə a pú pə́m də́ nyə́nyɔ́ fá'á !   

Á Sǐ  pfɔ́ptǝ́ wɔ́kpǝ nǝ́ yǝŋ sásǝdê dzǝ̂dzǝ, ŋkámtǝ́ pɔ pyǝ wáp támdzǝ á, biŋ dí dǝ́ pyǝ wáp gɔ tám mǝ̂jyǝ á, bhǝnyǝ gaǝ̂ yap yap yap jáp wáp mdyǝ̂ máp !

14/11/2022

PETITS VERSETS DU JOUR : (2 Th 3, 10b-13)

Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus ! Or, nous apprenons que certains parmi vous vivent dans l'oisiveté, affairés sans rien faire. À ceux là nous adressons dans le Seigneur Jésus Christ cet ordre et cet appel: qu'ils travaillent dans le calme pour manger le pain qu'ils auront gagné. Quant à vous frères, ne vous lassez pas de faire le bien.

Bonjour et bon début de semaine à tous 

Mo pǝ̂ tǝ kuŋ nǝ́ fa' e kǝ̂ tsʉ̂ ba ywǝ́. Tǝ́ pyǝ̌ yú' gaǝ̂ shǝ́pɔ̌ cǝcǝ̌ po bǝ wáp kuŋ lúŋ, bǝ́ jwók dǝ́lák tǝ pǝ̌ fá' sɔmywǝ́. Pyǝ̌ wǝ́ dǝ́ tsó Cyǝpɔ Yéso Kristo shwí bí pú gaǝ́, wáp lǝ́ byányǝ́ fá', jyǝ́ á wáp gɔ tsʉ́ kwa' ywǝ́ yǝ wáp dǝ bû máp shǝ́ŋ áá. Mpá' wɔ́ â mfǝ́mfǝ́, ka po pwá nǝ́ tɔ̂m mfa' pǝpúŋ.

Shə́pɔ̂ jwók pé də́lák, də́ m mhɔ də́ m he ná' mtyǝ́' vʉ́ pá', mɔ́de sɛ̂su yǝ̌ŋ á tǝ sǒ ŋkú wáp. 

15/11/2022

SHORT VERSES OF THE DAY : INTERCESSION

Père, fais-nous voir ton amour!

_ Accorde-nous de vivre ensemble et d'être unis.
Laisse venir à toi les enfants :
_ Ton Royaume est à ceux qui leur ressemblent.
Donne à ceux qui préparent l'avenir _de bâtir un monde juste et fraternel.
Tu nous demandes d'aimer nos ennemis : 
_ convertis leur cœur et le nôtre.
Accueille tes enfants dans ta demeure éternelle :
_ qu'ils voient la douceur de ta face.

Bonjour et merveilleux mardi à tous !

Tâ, ghə̌ pyə yɔ́ ŋkùŋnyə̀ ò!

Tá yə ŋkuŋnyə ê bə á yɔ́m gá'bú, â shyə m nə́ Mûkuŋ o, pyə pə̂ mfə̌mfə́ :
Ghə̌ pyə cwə́ ntamtətamtə bíŋ bə́ ŋkwìshwə̀.
Ták pə̂ŋkʉ̌ wáp cʉɔ́tə́ m bə̌ŋ ò : Nəfo tsû bə́ bí pɔ pyə wâp hwə́ wáp lə. 
Há gaə́ pɔ pyə wáp wə́ nyáptə́ fɔ̂kdzʉ̌ á, kwə́ ta' guŋ nwə də́ŋdəŋ ba ŋkuŋnyə mfə̌mfə́.
Ô gɔm gaə́ pyə kúŋ mghɛbo pɔ́k :
Nə̂ sɔk tʉ̂m tsáp sɔ̂k ba tsɔ́k.
Lə pô pǔ dyə́ o yə â bə́ mama á, wáp yɔ́ pyanyǝ́ sǝ̂ ó. 

 Cyəpɔ ghə́ pə tɔ́mnyə́ bú, jwɔ́k cúsǝdê gɔ̂sʉɔ̂ ɔ, ntéshu jʉ̌m sǝ̂tʉ̌m !

16/11/2022

PETITS VERSETS DU JOUR : (Tb 4, 15 ...19) 

Ce que tu n'aimes pas, ne le fais à personne. Donne de ton pain à celui qui a faim et des vêtements à ceux qui sont nus. Prends conseil de toute personne avisée. En toute occasion, bénis le Seigneur ton Dieu et demande-lui de rendre droit tes chemins. Garde en mémoire ces instructions et qu'elles ne s'effacent pas de ton coeur.

Bonjour et fructueux mercredi à tous.

Ywǝ́ yǝ o ka kúŋ á, kǝ̂ ghǝ yá nə̂ sɔmmò. Ghap ywǝ́tsʉ̂ ó hâ yǝ́ mo yǝ jǐ wǝ́ jɛ́ é á, biŋ ŋkwá dzǝ́ nǝ́ mo yǝ ě wǝ́ gíŋ né áá. Yú' ntɔ́knyə́ myǝ ta' jyǝ̂nǝ́ wǝ́ há bû áá. A pǝ̂ á gaǝ̂kǝ́lǝ́, o há ghámtǝ bî Cyǝpɔ Sî o, bíŋ dó gaǝ́ ê ghǝ̂ mjyǝ mǔ pǝ́ dǝ́ŋdǝŋ. Lwɔ' mco' mɔ vǎm ǒ, â kǝ̂ nǝ̌ŋ dá' bvǝ́nyǝ́ ntʉ́m tʉ̂m tsǔ. 

Buŋbuŋ wénésǝdê dzǝ̂mtɔ̌ bí mtɛ̌sim Jo tyǝ́' ɔ ! 

17/11/2022

PETITS VERSETS DU JOUR : (Lc 19, 41-44)

En ce temps-là, lorsque Jésus fut près de Jérusalem, voyant la ville, il pleura sur elle en disant : Ah ! si toi aussi, tu avais reconnu en ce jour ce qui donne la paix ! Mais maintenant, cela est resté caché à tes yeux. Oui, viendront pour toi des jours où tes ennemis construiront des ouvrages de siège contre toi, t'encercleront et te presseront de tous côtés ; ils t'anéantiront, toi et tes enfants qui sont chez toi, et ils ne laisseront pas pierre sur pierre, parce que tu n'as pas reconnu le moment où Dieu te visitait."

Bonjour et joyeux jeudi à tous !

A lǝ pǝ̌ cwǝ ó, bǝ Yésó ghɔ tǝ bǝ́ ŋkó Yerúsálɛm, jɔ́ tísuŋ nǝ̂ lɔ nǝ́ gɔ́m gaǝ̂ : ''Bǒè ! pê' tǝ́ kwa' wu yaǝ́ pǝ́ ̵jyǝ́ ywǝ́ yǝ â há hwítǝ̀ ! Da'gaǝ́ tǝ ŋkǝ́m á cwǝlɔ, a yaǝ̌wǝ́ dʉ́mnyǝ́ mnyǝ́ ò. Éé, mtyǝ̌'dzʉ́ myǝ mghɛbo pǔ gɔ tǝ́ŋ msʉ́m nǝ tsám ó cú', hyányǝ́ ó mghǝ̂ŋmghǝ̌ŋ á wǝ́ sɔ́'ɔ́ ; wáp gɔ sí'nyǝ́ wɔ́ po a pô pǔ dyǝ́ ò,  tsa'tǝ tǝ nǝ̂ tǎk ô sɔm gwo' lǝ yaǝ́ dǝm yǝmú', nǝ́pá' o lě tǝ zhyǝ́ tyǝ́' yǝ Sǐ lǝ sɔ' nǝ́ ca' ó.''   

Pǝ nǝ̂ cwǝ̌ bǝ́ byáp : Sǐ kuŋ nǝ́ ca' wɔ́kpǝ á tɔ́sǝdê ntâmgô ɔ, bǝ sɔmywǝ́ tǝ̂ gɔ kɔ pǝ́. 

18/11/2022

PETITS VERSETS DU JOUR : (Ep 4, 29-32)

Sɔ́m ghɔm cwǝpuŋ tǝ̂ gɔ pə́ tə́m shwǝ̌ po pə́ ; da'gaǝ́ a pǝ̂ wǝ́ shǝ́ŋ, po té â ghɔm pǝpúŋ tsyǝ pǝ́ á nyáptǝ, bíŋ ŋwɛ́nyǝ́ dzǝ̌ pɔ pyǝ wáp wǝ́ jú' wɔ́ lǝ. Nǝ́ nyaptǝ tyǝ́' yǝ Sî gɔ há vɔk bí po á, â bǝ pú lě bvó mtiŋ Zhwenyǝ Dɔ̂lɔ̌ nǝ́ po : po kǝ̂ ghə̌ ê lá'á. Po pǝ́ shwǝ́ á tǝ sǝ̂m, tǝ kamshɛ, tǝ yɛ̌lúŋ, tǝ cɔ̌ktǝ́, tǝ capshwǝ̀, tǝ sə̂tʉ̌m. Po ghǝ́ á tʉ̂m pǝpûŋ ba pyányǝ cǝcǝ̌ po. Po wá' mhɔ cǝcǝ̌ wɔ́wɔ́, dǝ́ŋdǝŋ pâ' Sǐ lǝ cyǝ m nǝ̂ Krǐsto gwá' mhɔ mɔ́ áá.

Á Sî cɔ̂mdzə́nyə́ ywɔ́k níŋ byányə́ nə́ po nə́ yəŋ fǝládê tyǝ̌'pfô !

Aucune parole mauvaise ne doit sortir de votre bouche ; mais, s'il y en a besoin, dites une parole bonne et constructive, bienveillante pour ceux qui vous écoutent. En vue du jour de votre délivrance, vous avez reçu la marque du Saint-Esprit de Dieu : ne le contristez pas. Faites disparaître de votre vie tout ce qui est amertume, emportement, colère, éclats de voix ou insultes, ainsi que toute espèce de méchanceté. Soyez entre vous pleins de générosité et de tendresse. Pardonnez vous les uns aux autres comme Dieu vous a pardonné dans le Christ.

 Bonjour et bon début de weekend à tous

19/11/2022

SHORT VERSES OF THE DAY : (Ps 112, 4-9)

Cyəpɔ̂ bə́ tâ guŋ pɔ awɛ́, bə ghámtə é ló kɛbə̀ŋ.
Waə̌ pâ' Cyəpɔ Sî yɔ́kpə â ? Ê shwə́ tə thə́ da'gaə́ bə́ bɔ́ nə̂ e dé kɛbəŋ ba sîcǎ'.
Ê nté pwáŋko ntʉ́m vɔ́p, nté bə́ŋ ntʉ́m və́, níŋ é cəcə̌ mkâmvʉ̂' pyə́. Ê níŋ ŋkîŋ mjwǐ dyə́ é, e zhí mə̂buŋtsě cəcə̌ pô pyə́.

Pǝ pɔ́m sásǝdê shyǝ̂ŋkǔ' yǝŋ tǝ̌ â púŋŋ́ ! Ywə́tsʉ́ sí'nyə́ gwya monəŋ shyə́ cúpú. 

Le Seigneur domine tous les peuples, sa gloire domine les cieux.
Qui est semblable au Seigneur notre Dieu ?
Lui, il siège là-haut. Mais il abaisse son regard vers le ciel et vers la terre.
De la poussière il relève le faible, il retire le pauvre de la cendre pour qu'il siège parmi les princes, parmi les princes de son peuple.
Il installe en sa maison la femme stérile, heureuse mère au milieu de ses fils. 

Bonjour et fructueux weekend sans excès, car la table a tué plus d'hommes que la peste

21/11/2022

PETITS VERSETS DU JOUR : (Lc 21, 1-4)

Yěsô lə pə̌ Dyə̂sǐ nə́ cwyatə, shwə́ má' mnyə́ jɔ́ pâ' mghɛtsə́ wə́ má' shwop ntʉ́m Kàk. E lə pǐŋ jɔ́ pâ' ta' ŋkəyo' mpfɔ̂k mjwǐ ma' tsə̂ bɛ pʉə́ Kak á gɔm gaə̂ : "Kwa' nyə́nyɔ́ tə̂ gaə̌ wə́ síŋ wɔ́ : ŋkəmnyə mpfɔ̌k yə̌ŋ ma' shyə́ guŋ pɔ awɛ́ nə̂kə́lə́, pyəshə́ pɔ awɛ́ ghɔ nə̂ du tsə̂ tsáp, syə́p á mûywə́ yə pə́ a lə kwítə́ wáp; sɔ́' mpá' yʉ́ á, e cwétə pʉə pə̂ŋ é, nté guŋ ywə́ yə a kə̂ shʉ́' bí í nə́ nə bvɔ́kɔ́ áá."

Gɛywə́ nə̂ cəŋnyə nə́ tsə̂ tsyə́, ntó' mɔ́de ntámdzǝ ɔ, bǝ́ jyə́ gaə̂ ŋkâ' bǝ́ á yɔ̂gɔ́, tǝ sɔmmo lǝ pǝ́ nǝ̂ ghɔ dǝ́ ywǝ́. 

En ce temps-là, comme Jésus enseignait dans le Temple, levant les yeux, il vit les gens riches qui mettaient leurs offrandes dans le Trésor. Il vit aussi une veuve misérable y mettre deux petites pièces de monnaie. Alors il déclara : "En vérité, je vous le dis : cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres. Car tous ceux-là, pour faire leur offrande, ont pris sur le superflu, mais elle, elle a pris sur son indigence : elle a mis tout ce qu'elle avait pour vivre."

Bonjour, et joyeux début de semaine à tous !

22/11/2022

PETITS VERSETS DU JOUR : INTERCESSION

Cyǝpɔ Yésô, pyǝ̌ kam mkwí'tǝ́ dzǝ̌ ò

Wu yǝ o lǝ kuŋ wɔ́k tǝ míŋ á, ô bǝ́ dyǝ̂ kaktʉɔ̀, fo' pǝ píŋtǝmpfʉ́, mku'nyǝ̌ bû. 
Wu yǝ ô ŋké mghɛmhɔ lǝ́ gǝ wáp vɔ̂k á, mkunyǝ̌ bû. 
Wu yǝ ó tyǝ̂' ɔ há fʉ' píŋtʉ́m bí pyǝ á, mku'nyǝ̌ bû. 
Wu yǝ ô ntamtǝ mpfaǝ́sî pɔ́k nǝ̂ msyanyǝ gô' o á, mku'nyǝ̌ bû. 

Pǝ ywɔ́k dǝ́ â ŋkuŋnyǝ shwǝ́ nǝ́ yǝŋ cúsǝdê sɛ̂sǔ. 

Seigneur Jésus, nous t'adorons.

Toi qui nous as aimés jusqu'au bout, tu es la source du courage, le modèle des martyrs, loué sois-tu.
Toi qui appelles les pécheurs et leur offre la vie, loué sois-tu.
Toi qui nous donnes aujourd'hui la grâce de la foi, loué sois-tu.
Toi qui associes nos frères défunts au mystère de ta passion, loué sois-tu.

Bonjour et merveilleux  mardi à tous !

23/11/2022

PETITS VERSETS : (Lc 21, 12...19)

A lǝ pǝ̌ cwǝbɔ́ɔ Yěsô ghɔ̂m bí pǝ̂ŋkʉ̂ pyǝ́ gaǝ̂ : «Pû gɔ sɔ' támbú nǝ́ po nǝ́ŋ lǝ wɔ́ yɔ́gó'; pû gɔ tí sá' wɔ́ ntʉ́m msinagɔ̂gǝ nǝ́ŋ ma' wɔ́ cɛ́ mla' tsô tsaǝ̌... Kwa' mtâ pɔ́, mfǝ̂ pɔ́, tuŋdyǝ̂ yɔ̂ ba msô pɔ̂ gɔ tí fiŋ wɔ́, tǝ ghǝ̌ pú̈ zhwǝ́tǝ̂ shǝ́pɔ cǝcǝ̌ po. Guŋ pɔ awɛ́ gɔ tí pɔ wɔ́ mla' tsô tsaǝ̌. Tǝ̂ bâ ta' nǝŋ lǝ ghɔ́ pí thǝ́ po. Pǝ̂ kaktʉɔ yɔ́ nê gɔ tí ghǝ tǝ́ po vɔ́kɔ́.»

Buŋbuŋ wénésǝdê gɔ̂sʉɔ̌ bí po lǝ́ o ! 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : «On portera la main sur vous et l'on vous persécutera; on vous livrera aux synagogues et aux prisons... Vous serez même livrés par vos parents vos frères, votre famille et vos amis, et ils feront mettre à mort certains d'entre vous. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie.»

Bonjour et grâcieux mercredi à tous !

24/11/2022

PETITS VERSETS DU JOUR : (Ps 71-II, 12...19)

Cyǝpɔ̂ gɔ tí vɔk bǝ́ŋ yǝ ê nteŋ é â ba gɛghǝghʉɔ tǝco'nǝ̂ tsʉ'. 
Ê gɔ sɔ' sɔ́lám nǝ̂ pwǎŋko ba bǝ̌ŋ, bǝ̌ŋ yǝŋ yǝ ê nǝ́ŋ gǝ́ vɔ̂k. 
Bwǎnyǝ́ bî Cyǝpɔ Sî yɔkpǝ̀, da' yʉ́ nê ntɔ́m msyànyǝ̀. 
Bwǎnyǝ̂ tǝdhǝ pǝ́ nǝ̂ tsǒ ghámtǝ tsyǝ́, guŋ dǝmcǎ' ló nǝ́ ghámtǝ e ! Amen,  Amen.  

 Cyǝpɔ ghǝ́ pǝ ywɔ́k jú' â pǝpuŋ nǝ́ yǝŋ tɔ́sǝdê dzǝ̂mtɔ̌! 

Le Seigneur délivrera le pauvre qui appelle, et le malheureux sans recours.
Il aura soucis du faible et du pauvre, du pauvre dont il sauve la vie; leur sang est d'un grand prix à ses yeux.
Béni soit le Seigneur notre Dieu, lui seul fait des merveilles. 
Béni soit à jamais son nom glorieux, toute la terre soit remplie de sa gloire. 

Bonjour et joyeux jeudi à tous !

25/11/2022

SHORT VERSES OF THE DAY : (Ps 120, 1-12)

Yaǝ zhûŋ fǝ́ bî Cyǝpɔ yǝ e lǝ ghǝ kɛbǝŋ ba cǎ'. 

Gaǝ̌ wǝ́ má' mnyǝ́ dé mkúŋ, tǝ yaǝ zhuŋ gɔ fǝ́ m hǝ́lǝ̂ ? 
Yaǝ zhûŋ gɔ fǝ́ bî Cyǝpɔ yǝ e lǝ ghǝ kɛbǝŋ pû cǎ'. 
Ê kɔ́ kwǝ ó nǝ́ tyà, á tâpɔ́m o pɔ́m nǝ́ tî ! 
Cyǝpɔ tâpɔ́m ò, Cyǝpɔ mpfɔ́ptǝ ô ntíŋnyǝ́ bǝ́ŋ ò. 
Pǝ̂ nam lǝ tyǝ́ ó mɔ́kcʉ́, pǝ́ mǝ́ŋwǝ́ lǝ nǝ́ŋ hwé ó ntyàtǝ̀. 
Cyǝpɔ̂ gɔ pɔ́mtǝ́ ó nǝ̂ guŋ cwǝpuŋ awɛ́, ê gɔ lwɔ' vɔk ó. 
Cyǝpɔ̂ gɔ pɔ́mtǝ́ ó cwǝ nǝ́ghɔ ba cwǝ nǝ́pìŋ, cwǝlɔ, ba nǝ̂ cwǝyǝ a tǝ́lá' mi á pǝ́. 

Buŋbuŋ fǝládê ntâmgǒ bí po lǝ́ o ! 

Le secours me vient du Seigneur qui a fait le ciel et la terre.

Je lève les yeux vers les montagnes : d'où le secours me viendra-t-il ?
Le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre.
Qu'il empêche ton pied de glisser, qu'il ne dorme pas, ton gardien...
Le Seigneur, ton gardien, le Seigneur, ton ombrage, se tient près de toi. 
Le soleil, pendant le jour ne pourra te frapper, ni la lune, durant la nuit. 
Le Seigneur te gardera de tout mal, il gardera ta vie. 
Le Seigneur te gardera, au départ et au retour, maintenant et à jamais. 

Bonjour et paisible week-end à tous !

26/11/2022

SHORT VERSES OF THE DAY: (Lc 21, 34-36)

A lə pə̌ cwəbɔ́ɔ, Yěsô síŋ pə̂ŋkhʉ̂ pyə́ gaə̂ : "Po nə̂ cwə̌ bɔ́m tʉ̂m tsɔ́ nə́ pwâ dzə̌ tsə̂ nwə̂nwə̌, bɔ́m nə́ pâm pú a nə́ nîŋ thə̂ yɔ́ nə́ də́kdák, tyə̌'dzʉ́ bɔ́ɔ sɔ̂' bvʉ́ də̌m po pâ' ŋkhəvʉ́m á tə po bə́wə́ byáp; â gɔ sɔ' pfyə də̂m guŋ pəcwə́ sîcǎ'. Po nə̂ cwə́ bə́ byáp nə́ŋ shwyə́'nyə́ Sí pə́ tə yâ', jyə́ á po wim gʉ̂' nəbvɔ́k guŋ mnwə myə á wə́ sɔ́' á, píŋ sɔ' tíŋnyə́ dzə̌ Mú mo pə̂ də́ŋdəŋ."

Pə nə̂ cwə̌ sásǝdê tyǝ̌'pfô ɔ bə́ byáp : mghǒ cwəlɔ ŋwák á pâ' shǔŋ á, nə́ŋ də́ pə́ tə̀ kèŋ.

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : "Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans les beuveries, l'ivresse et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous à l'improviste comme un filet; il s'abattra en effet sur tous les habitants de la terre entière. Restez éveillés et priez en tout temps : ainsi, vous aurez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver, et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme."

Bonjour et paisible weekend à tous !

28/11/2022

PETITS VERSETS DU JOUR : LOUANGE & INTERCESSION

La'tǝ ghámtǝ o bî guŋ pɔ awɛ́! 

Ghǝ̌ pɔ pyǝ poapú lǎm ju'tǝ́ á zhyǝ́ ó : á wáp yɔ́ vɔk ó bíŋ tsô tsǔ. 
Á pú cyányǝ́ Buŋŋkʉɔ nǝ̂ guŋ mtsʉ' awɛ́, jyǝ́ á guŋ pɔ awɛ́ tiŋ mjyǝ mǔ. 
Lǝ́ ŋkuŋnyǝ o sá vɔk yɔ́k, jyǝ́ á pyǝ lǝ puŋtʉ́m fa' bú u pǝ́ tǝ pwâ. 
Pɔ́mtǝ́ lǝpʉǝ yǝ o lǝ vonyǝ nǝ́ pyǝ á, â ghǝ́ pyǝ pǝ́ sɔ́lám nǝ́ mfǝ̂ pɔ́k. 
Cwǝyǝ o gɔ tí sɔ' nǝ́ sâ' pɔmtʉɔ ba mpfaǝ́sí á, lǝ cɔ́mmtso má' mnyǝ́ nǝ́ pyǝ. 

 Cyǝpɔ pfɔ́ptǝ́ wɔ́ ntʉ́m yǝŋ gap mɔ́de dzǝ̂dzǝ lǝ́ o ! 

Révèle à tous les hommes ta gloire! 

Fais-toi connaître de ceux qui ne t'ont pas rencontré : qu'ils voient ton salut et confesse ton nom. 
Que l'Evangile soit proclamé en tout lieu, pour que tous les hommes découvrent ton chemin. 
Déploie ta grâce en notre vie, pour que nous te servions avec générosité et persévérance. 
Préserve en nous la liberté que tu as éveillée : qu'elle nous rende attentifs à notre prochain. 
Quand tu paraitras pour juger les vivants et les morts, porte sur nous un regard de miséricorde. 

Bonjour et bon début de semaine à tous !

29/11/2022

PETITS VERSETS DU JOUR : INTERCESSION

Sɔ́' m Cyǝ̀pɔ̀, sɔ' bvɔ́k  wɔk! 

Vɔk yɔ́k, mŋaknyǝ mɔ̂k ba yɔk nǝ́pǝ̂ bǝ́ m bû, ví'nyǝ́ mku'nyǝ ba cɔ́mmtso ntʉ́m mtʉ̂m mɔ́k. 
Ô bǝ́ á bǝ̂ŋ bâwaǝ̌lǝ́ cǝcǝ̌ pyǝ, ghǝ̌ pɔ pyǝ wâp shǝ́ŋ ó á yɔ́ ó. 
Sô mpǝ̂ŋ ba dɔ́mdɔm pɔ pyǝ wâp shǝ́ŋ ó á, lǝ wɔ́k gǝ́ pǝcǝ̂ŋ lǝ̀pʉǝ̀, mcwiŋkʉɔ ŋwɛ́nyǝ̀ ò. 
Ô ŋkuŋ vɔ̀k, o latǝ ghǝ́ vʉ́ : té wɔ́k msǔŋ vʉ̂ màmà, wɔ́kpyǝ a pɔ pyǝ wáp lě ntámdzǝ áá. 

Buŋbuŋ cúsǝdê ntâmdzǝ bí po lǝ́ o ! 

In you we have life, movement and being; raise up praise and mercy in our hearts. 
You are close to each of us, show yourself to those who seek you. 
Friend of the poor and comforter of those who suffer, make us artisans of liberation, messengers of your joy. 
You love life and did not create death: deliver us and those who have gone before us from eternal death. 

Good morning and a wonderful Tuesday to all!

30/11/2022

PETITS VERSETS DU JOUR : (Ep 2, 19-22)

Mfǝ̌mfǝ́, po tǝ̂ jaǝ mghʉɔ kǝ mcyǝjyǝ pǝ́, pô bǝ́ pó á tǝ̂m dɔ̂lɔ̌, pǒ tuŋdyǝ́ Sí nǝ̂kǝ́lǝ́, â bǝ pú lě níŋ wɔ́ tǔŋ pǝkwǝ́ pa' yǝ cyǝ̂ ê jó'nyǝ́ nǝ́ Mcwiŋkʉɔ pú a mghǎmdó', gwo' phǝ́pa' nǝ́ŋ bǝ́ á kwa' Yéso Krǐsto áá. Â shyǝ m nǝ́ ê guŋ pa' tǝ́msí munyǝmunyǝ, jí cwyǝp dɔ̂lɔ̌ dzǝ̂ Cyǝ̀pɔ̀. A kwî' shyǝ́ â m nǝ́ ê ba wɔ̂ yɔ́ zhí tsǝ̂ nǝbǝ́m, pó'o shyǝ́ m nǝ̂ Zhwenyǝ Dɔ̂lɔ̌ jí tsʉ'shwǝ́ Sí.

Po ywɔ́k pǝpúŋ nǝ́ yǝŋ wénésǝdê sɛ̂sǔ! 

Frères, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens de passage, vous êtes citoyens du peuple saint, membres de la famille de Dieu, car vous avez été intégrés dans la construction qui a pour fondations les Apôtres et les prophètes ; et la pierre angulaire, c'est le Christ lui-même. En lui toute la construction s'élève harmonieusement pour devenir un temple saint dans le Seigneur. En lui vous êtes aussi des éléments de la construction, pour devenir par l'Esprit-Saint, la demeure de Dieu.

Bonjour et très agréable mercredi à tous !

01/12/2022

PETITS VERSETS DU JOUR : (Jc 5, 7-8.9b)

Mfǝ̌mfǝ́, po pǝ̂ byáp Cyǝpɔ po kǝ̂ lǒ'nyə́. Po lé dzʉ̂'ne tǝ́ jɔ́ : e tǝ̂ bǝ́ byáp mtʉɔdǝŋ tsǝ́ tsyǝ ê dǝ dǝm ne á dó'nyǝ́ pǝ́, tǝ ŋkǝ́m cwǝ yǝ ê dǝ dzǝywǝ̂ ba mlaktǝ myǝ́ áá. Lǝ̂ ba wɔ̂ yɔ́, po cwǝ́ á tǝ lo'nyǝ̀, nǝ́ŋ ntɔ́m tʉ̂m tsɔ́ nǝ̂kǝ́kǝ́, cwǝ yǝ Cyǝpɔ gɔ nwak á wǝ́ nɔ́tǝ́. Po lé tǝ́ jɔ́ : fyǝ'shɛ̌  ŋwak todyǝ́ pǝ̀. 

Buŋbuŋ tɔ́sǝdê gɔ̂sʉɔ̌ bí po lǝ́ o !

Frères, en attendant la venue du Seigneur, ayez de la patience. Voyez le cultivateur : il attend les produits précieux de la terre avec patience, jusqu'à ce qu'il ait fait la première et la dernière récolte. Ayez de la patience, vous aussi, et soyez fermes, car la venue du Seigneur est proche. Voyez : le juge est à notre porte.

Bonjour et joyeux jeudi à tous.

02/12/2022

PETITS VERSETS DU JOUR : (2 P 3, 8b-9)

 bə́ dzə̂ Cyəpɔ, ta' tyə̌'dzʉ́ pə́ shwə́ pâ' mgu' shǎ' á, mgu' shǎ' pîŋ bə́ shwə́ pâ' ta' tyə̌'dzʉ́ áá. Cyəpɔ tə̂ dzonyə nə́ tɔ̂m mka'nyə myə́ pâ' shə́pɔ̂ ŋkwɛ á pə́ ; â du á nə́ thə̂ yɔ́ tə́ e lə pə́ dó'nyə́ ; nə̂kə́lə́, e ka píŋ nə́ tâk gaə̂ shə́pɔ tə́m nə́ po bí ; ê shə́ŋ m gaə̂ bəwaə̌lə́ wím cwə nəbʉɔ́ tʉ̂m tsyə́.

Bapâ' Cyəpɔ tə̂ dó'nyə́ á, pə ló'nyə́ shə́ jyə bî mcǔŋ nǝ́ yǝŋ fǝládê dzǝ̂mtɔ̌!

Pour le Seigneur, un seul jour est comme mille ans, et mille ans sont comme un seul jour. Le Seigneur n'est pas en retard pour tenir sa promesse, comme le pensent certaines personnes ; c'est pour vous qu'il patiente : car, il n'accepte pas d'en laisser quelques uns se perdre ; mais il veut que tous aient le temps de se convertir.

 Bonjour et paisible début de week-end à tous.

03/12/2022

PETITS VERSETS DU JOUR : (Dt 6, 4-8a)

Israɛ̂l, cǝŋtǝ jú' : Cyǝpɔ Sî yɔkpǝ̂ bǝ́ da' dǒ é. Ô gɔ kuŋ Cyǝpɔ Sî o nǝ̂ guŋ tʉ̂m tsǔ, nǝ̂ guŋ ghɛnyǝ ô ba nǝ̂ guŋ yu gʉ̌'. Mco' mɔ e gaǝ̌ wǝ́ há bû tyǝ́' ɔ á, ó gɔ vó má nə́ tʉ̂m tsǔ. Ó gɔ pǝ́ cwi'tǝ má lǝ́ cwi'tǝ bî pôsǝm pǔ, piŋ pǝ́ kámtǝ́ má dǝŋtyǝ́', kǝ ǒ m dyǝ̌ o, kǝ m ŋkǝ́kà, kǝ ǒ m kǒlwɔ́k, kǝ ǒ lu á kó lǝ̂.

Ywɔ́k ŋkámtǝ́ sásǝdê ntâmgô ɔ gaǝ́, o pə̂ á kólwɔ́k, kə bə́ â m pě lə̂, o zhyǝ́ nǝ́ cwâfʉ̌. 

Écoute, Israël : le Seigneur notre Dieu est l'Unique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ces commandements que je te donne aujourd'hui resteront gravés dans ton cœur. Tu les rediras à tes fils, tu les répéteras sans cesse, à la maison ou en voyage, que tu sois couché ou que tu sois levé.

Bonjour et paisible  week-end à tous.

05/12/2022

Parole de Dieu : (1 Th 5, 9b-10)

Sǐ la tǝ̂ shwó' wɔ́kpǝ gaǝ́ pǝ pə́ jɛ́lúŋ pǝ́; a lǝ̂ bǝ́ m gaǝ́ pǝ cyǝ́ m nǝ̂ Cyǝpɔ yɔkpǝ Yéso Krǐsto ŋkó ntʉ́m vɔ̀k, yʉ́ yǝ e lǝ pfʉ̌ nǝ́ thǝ̂ yɔ́kpǝ nǝ́ gǝ gaǝ́ papú pǝ́m bvɔ́k, kǝ cwǝyǝ pǝ̌ wǝ́ dí á, kǝ cwǝyǝ pǝ tǝ̌ wǝ́ dí á lǝ̂.

Pə ghyə́ lɔmnyə́ gho ntʉ́m yǝŋ gap mɔ́de shyǝ̂ŋkǔ', â Sǐ té wɔ́kpə msûŋ vʉ̌.

Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à entrer en possession du salut par notre Seigneur Jésus Christ mort pour nous, afin de nous faire vivre avec lui, que nous soyons en train de veiller ou de dormir.

Bonjour, et joyeux début de semaine..

06/12/2022

PETITS VERSETS DU JOUR : (1 Co 1, 7b - 9)

Pǝ̌ wǝ́ byáp nǝ́ yɔ̂ pâ' Cyǝpɔ yɔkpǝ Yéso Kristo gɔ la'tǝ nǝ́ e áá. Yʉ́ nê gɔ sɔ' ghǝ tǝ́ pǝ tɔ́m mama gíŋ tǝ ŋkó, bíŋ bǝ́ tǝbya nǝ̂ tyǝ̌' Cyǝpɔ yɔkpǝ Yéso Krǐstò. Nǝ̂kǝ́lǝ́, Sî bǝ́ tǝfɛjʉ̀m, yʉ́ yǝ e lǝ kě wɔ́kpǝ gaǝ́ pǝ a Mû e pǝ́ shwǝ́ ntamtǝtamtǝ áá. 

 ŋkuŋnyǝ Sǐ ywɔ́k ntámtǝ́ wɔ́kpǝ nǝ́ yǝŋ cúsǝdê dzǝ̂dzǝ boo ! 

Nous attendons de voir se révéler notre Seigneur Jésus Christ. C'es lui qui nous fera tenir solidement jusqu'au bout, et nous serons sans reproche au jour de notre Seigneur Jésus Christ. Car Dieu est fidèle, lui qui nous a appelés à vivre en communion avec son Fils. 

Bonjour et joyeux mardi à tous !

07/12/2022

PETITS VERSETS DU JOUR : (Mt 11, 28-30)

Yěsô lə lə̂ ghɔm cwə bɔ́ɔ : "Po sɔ́' bə̂m, guŋ wɔ́ pyə ŋkə̌m wə́ dzaə́ wɔ́ á, â n há hwítə bí po. Po mâ' yaə kə́ló' ntúŋ po; po zhí pə̂ŋkʉ̂ pə̌ nə̂kə́lə́, â bə gaə̌ pyányə́ bíŋ bə́ də́ nə̂ a sí; po ghə pô' bə ghɛnyə yɔ̂ gɔ yú' hwítə̀. Éé, yaə kə́ló' ka tʉɔ́ nə́ kwà; ŋkəm á tə̂ dzaə pə́."

Buŋbuŋ wénésǝdê ntâmdzə bí po lə́ o ! 

En ce temps-là, Jésus prit la parole : "Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger."

 Bonjour et merveilleux mercredi à tous.

08/12/2022

PETITS VERSETS DU JOUR : (Ps 126, 1-2.5)

Kə pə yaə̌ á thə́, kə pə̌ pfʉ́pfʉ́ lə̂, pə̂ bə́ â da' bî Cyə̀pɔ̀ ! 

Cyəpɔ cyətə yǎp pú nǝ̂ pa', bə bə̂mpa' bó pə̂ ně; Cyəpɔ cyətə pyǎp tísuŋ, bə mpyǎptsʉ' ne bô yáp pó.
Ô dó'nyə́ tǝ shyə́ dzʉ́, ŋkə́ŋnyə́ nə́ hwítə̀, dzʉ́ cəŋ ghə̀ghʉɔ̀ : pô' Sǐ nǝ́ŋ bǝ́ ŋkwíŋ mokuŋ e ntʉ́m lwɔ́k.
Buŋtsê bə́ mûjɛnə́ yə é su ntî mkɔ mɔ ntʉ́m bvɔ̂ e ! Pú a mghɛbo páp yu', bə pə̂ sǒ lə kú wáp. 

Buŋtsě tɔ́sǝdê sɛ̂sû ɔ, bə́ mo yə ě zhyə́ nə́ cə̂jyə bî bɔ̀nyǝ̀, bɔ́mtǝ́ mfǝ̂ pyǝ́, tə ywǝ́ lə nǝ̂ kam sɔm bə é zhyǝ́ nwǝ nǝ́. 

Que nous vivions, que nous mourions, c'est pour le Seigneur.

Si le Seigneur ne bâtit la maison, les bâtisseurs travaillent en vain; si le Seigneur ne garde la ville, c'est en vain que veillent les gardes.
En vain tu devances le jour, tu retardes les moments de ton repos, tu manges un pain de douleur ; Dieu comble son bien-aimé quand il dort.
Heureux l'homme vaillant qui a garni son carquois de telles armes !
S'ils affrontent leurs ennemis sur la place, ils ne seront pas humiliés.

Bonjour et joyeux jeudi à tous.

09/12/2022

PETITS VERSETS DU JOUR : (PS 1, 1...6)

Buŋtsê bə́ mo yə ê jó' nə̂ e nə̂ Cyə̀pɔ̀.

Buŋtsê bə́ mo yə pú a bâpbáp pɔ tə̂ ŋwanyə, mo təpə̌ dzə́ mkwə pɔ̀ cwə̀pùŋ, pú a pə kó'suŋ lə pə́ páp, da'gaə́ bə́ ŋwɛ́nyə́ nə̂ mco' Cyəpɔ, bíŋ bə́ jʉ́m má mɔ́kcʉ̂ bà ntyàtə̀.
Ê shwə́ pá' shʉɔ̂thə̂ bə pú pá kə́ŋshyə, a pə́ jám cwəyə ǎ cə́ŋ á, mhwə myə́ pə́ shwə́ â mimnyəmimnyə ; e tô' bəyə́ kə́lə́, bə â shwə́ míŋ â pəpúŋ.
A tə pô' bí mò cwə̀pùŋ pə̀.
Nə́pá' wâp shʉ pâ' yəmtə́ mghé myə fəfǎ kwa nə́ gɔ.
 bə Cyəpɔ̌ zhyə́ jyə pɔ də́ŋdəŋ, da'gaə́ mə̂jyə pɔ cwəpuŋ pə́ gɔ sɔ' kəm.

Buŋbuŋ fǝládê gɔ̂sʉɔ̌ bí lâ'lǎ' ! 

R / Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur.

Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais se plaît dans le Seigneur et murmure sa loi jour et nuit.
Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau, et jamais son feuillage ne meurt ;
tout ce qu'il entreprend réussira. Tel n'est pas le sort des méchants.
Mais ils sont comme la paille balayée par le vent.
Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perdra.

Bonjour et bon début de week-end à tous.

10/12/2022

PETITS VERSETS DU JOUR :LOUANGE & INTERCESSION

Cyǝpɔ Yésô, sɔ'ɔ́ ! 

Ghǝ̌ pyǝ lǝ́ tɔ́mnǝ́, dǝ́ŋdǝŋ ba tǝfɛjʉm ŋkwíntɛ́ mɔktǝ yɔk ntʉ́m yǝŋ dzʉ̌. 

O lǝ̂ sɔ' nǝ́ zhwyǝ́tǝ pɔ pyǝ wáp wǝ́ jwíŋ : ghǝ̌ pyǝ pǝ́ shɔ́mnyǝ́ mghǝghʉɔ mɔ́k. 

Nǝ́ pyâp tyǝ́' yǝ ô gɔ sɔ' sá' pɔmtʉɔ ba mpfaǝ́sí á, lǝ cɔ́mmtso o ntǝ́mtǝ́ wɔ́k, gǝ́ pyǝ nǝ̂ cwǝ̌ bǝ́ byáp. 

A Cyǝpɔ ywɔ́k bɔ́mtǝ́ wɔ́ sásǝdê dzǝ̂mtɔ̂ ɔ, nté wɔ́ nǝ̂ dǝ́dák. 

Viens, Seigneur Jésus!

Accorde-nous de vivre en ce monde avec sobriété, justice et ferveur, témoignant ainsi de notre espérance.
Tu es venu consoler les hommes au coeur brisé ; accorde-nous de partager les peines les uns des autres.
En vu du jour où tu jugeras les vivants et les morts, que ton pardon nous relève et nous garde vigilants.

Bonjour et paisible week-end à tous.

12/12/2022

PETITS VERSETS DU JOUR : (Ps 24, 4...9)

Cyəpɔ̂, la'tə á jyə nǝŋkǝ́m nǝ́ ò !

Cyəpɔ̂, la'tə á mjyə mǔ, gə̂ n jyə́ mə̂jyə̀ ò.
Lə nyə́nyɔ̂ o shím á, zhí'tə́ á, nə̂kə́lə́, ô bə́ Sí yə ê bvɔk á.
Cyəpɔ̂, kámtə̂ yu pyányə̀, ŋkuŋnyə o yə â bə́ màmà.
Gʉ̂'pâ' bə ó puŋtʉ́m á, kə̂ tʉɔnyə á ntʉ́m ŋkuŋnyə o m Cyə̀pɔ̀.
Cyəpɔ̂ bə́ də́ŋdəŋ, bə é puŋtʉ́m, yʉ́ yə ê da'tə jyə bí pɔ̀ cwə̀pùŋ. Nyə́nyɔ̂ ê ntə́mtə́ pələnə́sí, ê gyə́' mə̂jyə e bí pələnə́sí.

Buŋbuŋ gap mɔ́de tyǝ̌'pfô bí po lǝ́ o ! 

Seigneur, fais-moi connaître ta route !

Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route.
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve.
Rappelles-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est toujours.
Dans ton amour, ne m'oublie pas, en raison de ta bonté, Seigneur.
Il est droit, il est bon, le Seigneur, lui qui montre au pécheur le chemin.
Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles ses chemins.

Bonjour et agréable début de semaine à tous.

13/12/2022

PETITS VERSETS DU JOUR : LOUANGE & INTERCESSION 

Pyǝ̌ pú'bú m Cyǝpɔ ghámtǝ̀ !

Cyǝ m nǝ́ pǝpíŋtǝmpfʉ́ pyǝ wáp lǝ pǐŋ nǝ́ pfʉ̂ nǝ́ ŋkwíŋntɛ́ píŋtʉ́m á, 
_ há zhwenyǝ lǝpʉǝ bí pyǝ. 
Cyǝ m nǝ́ pǝpîŋtǝmpfʉ́ pyǝ wáp lǝ pfyǝ mcyǝ̂ máp nǝ́ shyányǝ́ tsô tsǔ á, 
_ há gʉ̂' píŋtʉ́m bí pyǝ. 
Cyǝ m nǝ́ pǝpîŋtǝmpfʉ́ pyǝ wáp lǝ tsǝ ó mǝ̂jyǝ bɛnyǝpɛnyǝ á, 
_ hâ yɔ́k kaktʉɔ cwǝ̀ mlǝ̀ŋtǝ̀. 
Cyǝ m nǝ́ pǝpîŋtǝmpfʉ́ pyǝ wáp lǝ sɔk mdzǝ̂ máp ntʉ́m mcyǝ Mûjʉ Sǐ á, 
_ gǝ̌ pyǝ tʉɔ́ shyǝ mlǝŋtǝ sîcâ' ɔ. 

Buŋbuŋ cúsǝdê shyǝ̂ŋkǔ' bí po lǝ́ o ! 

Nous t'acclamons, Seigneur de gloire !

Par les martyres qui ont accepté de mourir pour témoigner de la foi,
_ donne-nous l'esprit de liberté. 
Par les martyres qui ont accepté de verser leur sang pour confesser ton nom,
_ Accorde-nous la force de la foi.
Par les martyres qui t'ont suivi sur le chemin de la croix,
_ fortifie-nous dans les épreuves. 
Par les martyres qui ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau, 
_ fais-nous vaincre les tentations de ce monde. 

Bonjour et merveilleux mardi à tous !

14/12/2022

PETITS VERSETS DU JOUR : (Lc 7, 18b...23)

A lǝ pǝ̌ cwǝbɔ́ɔ, Zhâŋ Hâshyǝ tǝ́m pǝ̂ŋkʉ̂ pyǝ́ pǝ́pʉǝ́ gaǝ́ wáp ghɔ́ hǝ́ŋ Yěsô gaǝ̂ : «Ô bǝ́ mo yǝ ě wǝ́ sɔ́' á, kǝ̌ pyǝ pyáp â mu' mò ?»... 
A tó' cwǝ ó, Yěsô yɛ̂ mgho nǝ́ pɔ tǝ jɔ́m, jɛ́ mkò'tǝ̀, jɛ́ pɔ pyǝ a lǝ̂ bǝ mzhwenyǝ cwǝpǔŋ kwǝ́ wáp á, biŋ gǝ̂ mghɛfʉ tǝ jɔ́m yɔ̂tsʉ'. E lǝ pǐŋ ba' bî mghɛntǝ́m pɔ gaǝ̂ : «Po ghɔ́ síŋ Zhâŋ ywǝ́ yǝ po jɔ́ bíŋ jú' áá : mghɛfʉ wǝ́ jɔ́tsʉ', mko'tǝ pǝ́wǝ́ gíŋŋ́, mghɛka'pǎp lɔ́, bǔ'mtǝ̂ŋ yû'nwǝ̀, mpfaǝ́sí yámnǝ̂vʉ̌, mpǝ̌ŋ yû' Ŋkʉɔ Pǝpúŋ. Buŋtsě sí bǝ́ mo yǝ e tǝ gɔ kotǝ á mla' mǝ̌ ! 

Buŋbuŋ wénésǝdê dzǝ̂dzǝ bî mfǝ̌mfǝ́ ! 

En ce temps-là, Jean le Baptiste en envoya deux disciplines delander au Seigneur : "Es-tu celui qui vient où devons-nous attendre un autre ?"...
À cette heure-là, Jésus guérit beaucoup de gens de leurs maladies, de leurs infirmités et des esprits mauvais dont ils étaient affligés, et à beaucoup d'aveugles, il accorda de voir. Puis, il répondit aux envoyés : "Allez annoncer à Jean ce que vous avez vu et entendu : les aveugles retrouvent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, les pauvres reçoivent la Bonne Nouvelle. Heureux celui qui ne tribuchera pas à cause de moi !"

 Bonjour et paisible mercredi à tous !

15/12/2022

PETITS VERSETS DU JOUR : LOUANGE et INTERCESSION

Sɔ́' m Cyǝpɔ Yésô, sɔ́' m nyǝ́nyɔ̂ Sǐ !

Wu yǝ mghǎmdó' lǝ phǝ̌ gaǝ́ pú gɔ tsǝ́ ó á, 
ghǝ̌ ywǝ́ yǝ o biŋ ntwóp nǝ́ pyǝ á kwyǝ́. 
Wu yǝ o lǝ sɔ' nǝ́ yɛ mtʉ́m myǝ á wǝ́ jwíŋ á, té pɔ pǔ nǝ̂ mzhwîŋ máp. 
Wu yǝ o lǝ sɔ' nǝ́ hap mla' dǝmcǎ' pú a Sǐ á, kǝ̂ tǐ dǝ́ mhɔ ntám wɔ́k tyǝ́' yǝ ô gɔ sɔ' fyǝ' monǝŋ áá. 

Pǝ ló gaǝ̂ Sǐ támdzǝ nǝ́ yǝŋ tɔ́sǝdê ntâmdzǝ. 

Viens Seigneur Jésus ! Viens, justice de Dieu !

Toi dont les prophètes avaient annoncé la naissance, fortifie ce que tu fais renaître en nous.
Toi qui es venu guérir les cœurs contrit, libère ton peuple de ses tristesses.
Toi qui es venu réconcilier le monde avec Dieu, quand tu viendras pour le jugement, ne nous condamne pas.

Bonjour et joyeux jeudi à tous !

16/12/2022

PETITS VERSETS DU JOUR : LOUANGE et INTERCESSION

La'tǝ ghámtǝ o bî guŋ pɔ awɛ́ !

Cyǝpɔ̂, la'tǝ nǝ́ o bí pɔ pyǝ wáp lětǝ tíŋ ó : â vɔk ó kyǝ́' wáp. 

Á tsô tsǔ ghɔ́ tǝ ŋkǝ́m nǝ̂ guŋ bhǝ́dzʉ́ dǝmcǎ', â ghǝ̂ guŋ pɔ awɛ́ zhyǝ́ mpimjyǝ mǔ. 

Wu yǝ o lǝ zhi sɔ́' nǝ́ vɔk dǝmcǎ' á, piŋ sɔ́' dónyǝ́ fa' tsǔ. 

Wu yǝ ô shǝ́ŋ gaǝ́ monǝŋ wím lǝpʉǝ á, tɔk mkǝ́ló' myǝ â shǝ́nyǝ́ wɔ́k. 

Wu yǝ pú lǝ tsǝ̌ ó ntʉ́m bâpnǝ̂ yɔk, bíŋ bǝ́wǝ́ gɔ́ sɔ' nǝ́ fyǝ' monǝŋ á, lǝ mpfaǝ́sí ŋkó nǝ̂ mcwǒ'fà' màmà. 

Buŋbuŋ fǝládê sɛ̂sǔ bí po lǝ́ o ! 

Révèle ta gloire à tous les hommes !
Révèle-toi Seigneur, à tous ceux qui ne t'ont pas reconnu : que ton salut les illumine !

Que ton nom soit porté aux extrémités de la terre, afin que tous les hommes découvrent tes sentiers.

Toi qui es déjà venu pour sauver le monde, viens à nouveau, achève ton œuvre. 

Toi qui nous appellés à la liberté, défais les liens qui nous entravent. 

Toi qui es né dans notre chair et reviendras pour le jugement, conduits les défunts à la récompense éternelle. 

Bonjour et joyeux début de week-end à tous oo 

17/12/2022

PETITS VERSETS DU JOUR : (L & I)

Sɔ' bvɔ́k pɔ pǔ m Cyǝ̀pɔ̀.

Wu yǝ o lǝ ka'nyǝ ta' Ntǝ̂msî nwǝ dǝ́ŋdǝŋ bí pɔ pǔ á, ghǝ gaǝ́ hwítǝ sá' gô shù. 
Lǝ́ Zhwenyǝ ó gǝ́ pyǝ twóp m sǝ́; lǝ wɔ́k gíŋ tǝ ŋkǝ́m nǝ́ cɔ́mmtsò ò.
Há tʉ́m tsyǝ pǝ́ a yû' nwǝ á bí pyǝ̌, â nyáptǝ́ wɔ́k nǝ́ yû' Ghɔm tsǔ. 
Piŋ ŋkwí' gʉ̂' yɔk m Sî buŋtʉ̌m, tǝ ŋkǝ́m tyǝ́' yǝ Cyǝpɔ Yéso Krǐsto gɔ sɔ' áá.

Cyǝpɔ̂, ghɔ́ jwɔ́k nǝ́ yǝŋ sásǝdê gɔ̂sʉɔ̌, há tʉ́m tsyə pə́ á yû'nwə á bí pyə ! 

Sauve ton peuple, Seigneur! 

Toi qui as promis à ton peuple un Messie de justice, fais germer la paix là où règne la guerre.
Renouvelle-nous par ton Esprit, conduis nos pas à la rencontre de ta miséricorde. Donne-nous un cœur qui écoute, pour que nous soyons prêts à écouter ta Parole.
Refais nos forces, Dieu de bonté, jusqu'au jour où viendra le Seigneur Jésus Christ.

Bonjour et doux week-end à tous.

19/12/2022

PETITS VERSETS DU JOUR : INTERCESSION

 

Sɔ́' m Cyəpɔ Yésô, sɔ́' m gwyà vɔ̀k !

Ǎ puŋ gaə̂ dəmcǎ' lə́ ó m gwya nwə dəŋdə̀ŋ, á ghámtə o cwə́ nə́ câ' tsɔ́k. 
A lě shyə m nə̂ ŋkuŋnyə o nə́ pyə, o zhyə̂ yǔ pwâ yə â bə́ nə́ wɔ́k pɔ̀mnə̀ŋ; lə gʉ̂' Sǐ yə â bə ó ghə á nə ŋkwítə́ mònə̀ŋ.
Ghə̂ ŋkyə'nyə zhyə̌nwə ó kyə́' pɔ pyə â bə jʉ̂m kəkʉɔ̌ kwə́ wáp.
A lě shyə m nə̂ yu lənə́sí, o lə̂ mfʉm mɔ́k gə̂ mǔ; pá' ǒ ntʉ́m ghámtə cwəlɔ á, níŋ byányə̂ ó nə́ pyə.
Ô gɔ tí la'tə nə̂ o cwə jʉɔjʉm sǎ'; lə mpfaə́sî pɔ́k gíŋ tə ŋkó ntʉ́m Nəfo kɛbə̀ŋ.

Sɔ́' m Cyə̀pɔ̀ ! Sɔ' ntʉ́m yǝŋ gap mɔ́de ntâmgǒ, síŋ wɔ́k thǝ̂ nǝntǝ́m ! 

Viens Seigneur Jésus, viens semence de vie! 

Que le monde te reçoive, germe de justice, et que ta gloire habite notre terre.
Dans ta bonté pour nous, tu as partagé notre faiblesse humaine; accorde aux hommes le secours de ta puissance divine.
Fais resplendir ta connaissance sur ceux que tu voies prisonniers des ténèbres de l'ignorance.
Par ton humiliation, tu as pris sur toi notre injustice ; entré maintenant dans la gloire, donne-nous part à ta bénédiction.
Tu te manifesteras en venant pour le jugement : Conduis nos frères défunts jusqu'à ton Royaume céleste. 

Bonjour et glorieuse semaine à tous.

20/12/2022

PETITS VERSETS DU JOUR :(1 Co. 4, 5)

Po kǝ̂ pǝ̌ já'shɛ tǝ wɛ fyǝ́'ǝ́; da'gaǝ́ po pyáp gaǝ̂ Cyǝpɔ sɔ́'ɔ́, nǝ̂kǝ́lǝ́, ê gɔ kyǝ' ywǝ́ yǝ â bǝ pú tʉm tǝ ntʉ́m jʉ́m á, piŋ ghǝ̌ pú zhyǝ́ mkwɛnyǝ myǝ á tǝ ntʉ́m ntúŋ lǝ. Áá pǝ́ pô'ó, Sǐ hâ yǝ ghámtǝ bǝyá mo á bí í.

Buŋbuŋ wénésǝdê shyǝ̂ŋkǔ' bî guŋ mfǝ̌mfǝ́ !

Ne portez pas de jugement prématuré, mais attendez la venue du Seigneur, car il mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres, et il fera paraître les intentions secrètes. Alors la louange qui revient à chacun lui sera donnée par Dieu.

Bonjour et merveilleux mercredi à tous !

21/12/2022

PETITS VERSETS DU JOUR : : (Ml 3, 23... 24)

Cyǝpɔ Sǐ ghɔm gaǝ̂ : Ǎ yǝŋ m bǝ́wǝ́ shyá dimŋkʉɔ a gaǝ́ ê nyáptǝ́ jyǝ bǝ̂m; mûdâ' Cyǝpɔ yǝ pó a shǝ́ŋ é sɔ́' ŋkó Cwyǝ̌p é... Gaǝ́ gɔ cya gámdó' Elî bí po tǝ̂ tyǝ̌' Cyǝpɔ ŋwákǝ́, mǝ̂ tyǝ̌' pwɔ̂k. Ê gɔ ghǝ̂ mtǎ píŋ sɔ́lám nǝ́ pô páp, â ba lǎm pó píŋ sɔ́ nǝ́ mtâ páp, bwɔ́k pâ' gaǝ sɔ' má' do cwəpuŋ ntʉ́m gùŋ.

Á hwítǝ Cyǝpɔ pǝ́ m wɔ́ nǝ́ yǝŋ fǝládê ntâmdzǝ lǝ́ o ! 

Ainsi parle le Seigneur Dieu : Voici que j'envoie mon messager pour qu'il prépare le chemin devant moi; et soudain viendra dans son Temple le Seigneur que vous cherchez.. Je vais vous envoyer Elie le prophète, avant que vienne le jour du Seigneur, jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères vers leurs fils, et le cœur des fils vers leurs pères, pour que je ne vienne pas frapper le pays de malédiction.

Bonjour et paisible début de weekend à tous !

23/12/2022

PETITS VERSETS DU JOUR : INTERCESSION 

Sɔ' bǝ́ m wɔ́k m Emánwɛ̂l ! 

Ô Krǐstò, wu yǝ o lǝ sɔ̌' pǝ pǝ́ shwǝ́ á, pʉ́'tǝ́ wɔ́k bíŋ ntwóp wɔ́k m sǝ́ nǝ́ gǝ múhwǝ́ ò. 

Wu yǝ pú lǝ tsǝ̌ ó gaǝ́ ô sɔ' síŋ Buŋŋkʉɔ bí monǝŋ á, hâ yɔk píŋtʉ́m dǝŋ nǝŋkwí yá. 

Pyǝ̌ wǝ́ sʉ́m nǝ́ yɔ̂ sǝ̂ ó : ghǝ̌ pyǝ ŋwɛ́nyǝ́ pâ' da'dǎ' pú tsǝ́ ó. 

Bwǎnyǝ́ bû, nǝ́pá' ô sá' guŋ pǒtsǝ́ : ghǝ̌ pyǝ pǝ́ mɔ́ktǝ́ nǝ́ sɔ' ŋkó ntʉ́m ŋkyǝ̀'nyǝ̀ ò. 

Buŋbuŋ sásǝdê sɛ̂sǔ bí po lǝ́ o ! 

Sois avec nous, Emmanuel !

Ô Christ, venu partager notre vie, relève-nous, remodèle en nous ton image. 

Toi qui es né dans le monde, pour dire aux hommes l'Évangile, donne-nous assez de foi pour l'accueillir. 

Nous désirons connaître ton visage : rejouis-nous bientôt par ta naissance. 

Tu es béni, toi qui règnes sur toutes choses : tiens-nous dans l'espérance de ta splendeur. 

Bonjour et joyeux Noël à tous !

26/12/2022

PETITS VERSETS DU JOUR : (1 Jn 1, 5b.7)

Sî bǝ́ ŋkyǝ̀'nyǝ̀; sɔm jʉ́m tǝ̂bǝ́ nǝ́ é pǝ́. Pǝ pǝ̌ giŋ ntʉ́m ŋkyǝ'nyǝ, dǝ́ŋdǝŋ pá' kwa' yʉ̂ bǝ́ á ntʉ́m ŋkyǝ'nyǝ á, bǝ ŋkwishwǝ̂ gɔ pǝ́ cǝcǝ̌ pǝ̌, mcyǝ Mû é Yésô nǝ́ŋ sɔ́k guŋ mhɔ mɔ́Kpǝ̀. 

Buŋbuŋ gap Krǐsimɛ̂ bí po nǝ́ yǝŋ mɔ́de dzǝ̂mtɔ̂ booo ! 

Dieu est lumière, il n'y a pas de ténèbres en lui. Si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communication avec les autres, et le sang de Jésus son Fils, nous purifie de tout péché. 

27/12/2022

PETITS VERSETS DU JOUR : (Ac 4, 19-20)

Pyɛ̂r pú Zhâŋ lǝ ghɔ̌m dzǝ̂ cam mkâmvʉ̂ʼ a Zhwîf gaǝ̂ : Ǎ puŋ mnyǝ̂ Sǐ nǝ́ yû' á wɔ́, shyǝ́ nǝ́ yû'nyǝ Sî a ? Â yɔ́ shɛ. Mpá' wɔ́k á, pǝ̂ sɔmywǝ́ lǝ kɔ́ wɔ́k nǝ́ sîŋ ywǝ́ yǝ pyǝ kǝ yɔ̌ bíŋ jú' áá. 

Pǝ ywɔ́k cúsǝdê ntâmgô ɔ, nták ŋka'tǝ yɔ́kpǝ da' bî Sǐ, dzǝ́ tǝ bîŋ bǝ pǝ̌ píŋ. 

Pierre et Jean dire au grand conseil des Juifs : Est-il juste devant Dieu de vous écouter, plutôt que d'écouter Dieu ? À vous de juger. Quant à nous, il nous est impossible de ne pas dire ce que nous avons vu et entendu. 

Buŋjour et magnifique mardi à tous !

28/12/2022

PETITS VERSETS DU JOUR : (Ep 2, 3b-5)

A lǝ̂ dú á kwa' nǝ́ mcǝ̂ŋ mɔ́kpǝ, tǝ́ yɛ́lúŋ ghɔ̂ kó nǝ́ pǝ â dǝ́ŋdǝŋ pá' guŋ pyǝshǝ́ pɔ áá. Da'gaǝ́ â bǝ cɔ́mmtso Sǐ yɔ́m gá'bú; â shyǝ m nǝ́ mǝ̂ ŋkuŋnyǝ yǝ e lǝ ghǝ nǝ́ pǝ̀, wɔ́kpǝ e pǝ lǝ̂ dzǝ̂ pǝ̌ â mpfaǝ́sí dúnǝ̂ mhɔ mɔ́kpǝ á, e ghǝ̂ pǝ a Krǐsto pǝ́m jám nǝ̂ vʉ̌ : â shǝŋtǝ shyǝ́ â m nǝ̂ fʉ'sí tǝ́ po vɔ̂k. 

Buŋbuŋ wénésǝdê tyǝ̌'pfô bí po lǝ́ o ! 

Nous étions, de nous-mêmes, voués à la colère comme tous les autres. Mais Dieu est riche en miséricorde ; à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions des morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre avec le Christ : c'est bien par grâce que vous êtes sauvés. 

Bonjour et merveilleux mercredi à tous !

29/12/2022

PETITS VERSETS DU JOUR : INTERCESSION

Bwǎnyǝ́ bû m Sî tâcɔ́mmtsò! 

Wu yǝ ô ŋkuŋ gaǝ̂ guŋ pɔ awɛ́ vɔ́k á, pyǝ̌ gho'tǝ ó pá' o lǝ hǎ ŋkwiduŋ Mû u bí pyǝ áá : _ lǝ pá' pú dzǝ́ é á gǝ̂ guŋ dǝmcǎ' ŋwɛ́nyǝ́. 

O lǝ cyǎ Mû u gaǝ́ ê sɔ́' shyanyǝ lǝpʉǝ bî mghɛcɛ́ bíŋ síŋ gaǝ̂ cwǝ byǎnyǝ́ kù' : _ zhɔ́k pfʉɔŋkǝŋ sîcǎ'. 

O lǝ lǝ̂ mzhyǝ̌nwǝ sîcǎ' gɔ́ tǝ mkǝ́m bǝ́ŋ Mú : _ tsʉ́ pwɔ' pɔ pyǝ wâp gámtǝ́ ò. 

Ô ŋké guŋ pɔ awɛ́ ntʉ́m puŋtǝ́ ŋkyǝ̀'nyǝ̀ ò : _ la'tǝ wáp jyǝ nǝgɔ́ bǝ́ŋ Mú pú mâp e. 

Cyǝ m nǝ́ ntǝ̂msî Bɛ́tlǝhɛ̂m, ŋka' ntǝ̂mntǝ̌m, _ dá'tǝ́ ghámtǝ o bî mfǝ̌mfǝ́ pyǝ o kǝ pǐŋ gaǝ́ wáp kó ntʉ́m hwítǝ̀. 

Pǝ ló gaǝ̂ Cyǝpɔ Tâcɔ́mmtso pfɔ́ptǝ́ wɔ́kpǝ nǝ́ yǝŋ tɔ́sǝdê shyǝ̂ŋkǔ'

Béni sois-tu, Dieu de miséricorde!

Toi qui veux le salut de tous les hommes, nous te rendons grâce de nous avoir donné ton Fils unique : _  réjouis la terre entière par sa naissance.

Tu as envoyé ton Fils annoncer la liberté aux captifs et proclamer le temps de la grâce : _ accorde au monde la paix. 

Tu as conduit les sages des peuples vers l'Enfant : _ reçois l'offrande de ceux qui t'adorent. 

Tu appelles tous les hommes à ton admirable lumière : _ guide-les vers l'Enfant et sa mère. 

Par le messie de Bethtléem, lumière des nations, _ révèle ta gloire aux frères que tu as laissés s'en aller dans la paix. 

Bonjour et joyeux jeudi à tous !

30/12/2022

PETITS VERSETS DU JOUR : (Si 3, 2-6.12-14)

Cyǝpɔ̂ dǝ pó gámtǝ tâ yáp, bǝ́ gǝ́ pǝ̂ŋkʉ̌ yú'nyǝ bí mâ yáp. Mo ghǝ mku' táp e, bǝ pû gɔ wá' mhɔ myǝ́, nǝ́ŋ gámtǝ́ máp e, bǝ ê gɔ pǝ́ pá' mo yǝ ê shú'tǝ́ mtɔ́kcyǝ áá. Mo ghǝ mku' táp e, bǝ pô pyǝ̂ gɔ lá' ghǝ̌ ê ŋwɛ́nyǝ́, tyǝ́' yǝ ě cwyǝ́'nyǝ́ â Sǐ yú'. Mo ghǎmtǝ táp e, bǝ ê gɔ ná' wóptǝ́ sîcǎ' ; mô jú'nyǝ́ Cyǝpɔ a hâ kaktʉɔ bí máp e. 
Mû wɔ̀k, tǝ́mtǝ́ tɔ́ ɔ cwǝyǝ ě vo á, bɔ́m nǝ́ ghǝ e zhwíŋ cwǝyǝ e yaǝ̌ ŋka' áá. E la bvóvo tǝ ntó' á nǝ́ zhʉ́zhʉm, wu yǝ gʉ̂' yaǝ̌ sí á, o kǝ̂ là', o pɔ́m nǝ́ wâk é,  nǝ̂kǝ́lǝ́, cɔ́mmtso yǝ ô gǝ nǝ́ tɔ́ ɔ á ka lá' shyǝ́ né; â gɔ tí pʉ́'tǝ̂ yu tuŋdyǝ́ cwǝyǝ cwǝpǔŋ pǝ́ gɔ́ sa'tǝ áá. 

Sɛnyǝ́ fǝládê dzǝ̂dzǝ bí po lǝ́ o !

Le Seigneur glorifie le père dans ses enfants, il renforce l'autorité de la mère sur ses fils. Celui qui honore son père obtient le pardon de ses péchés, celui qui glorifie sa mère est comme celui qui amasse un trésor. Celui qui honore son père aura la joie dans ses enfants, au jour de sa prière il sera exaucé. Celui qui glorifie son père aura de longs jours, celui qui obéit au Seigneur, donne du réconfort à sa mère. Mon fils, soutiens ton père dans sa vieillesse, ne le chagrine pas pendant sa vie. Même si son esprit l'abandonne, sois indulgent, ne le méprise pas, car ta miséricorde envers ton père ne sera pas oubliée, et elle relèvera ta maison si elle est ruinée par le péché.

31/12/2022

PETITS VERSETS DU JOUR : INTERCESSION

Yésô, yɔk gʉ̂' ba yɔk hwítǝ̀, cɔ́m mtso mɔ́k. 

Nǝ́ tsǝ̂ o lě da'tǝ bí gwyamonǝŋ ntîpá' ô nǝ ŋkúŋ wáp : _ ghǝ̌ pyǝ nǝ̂ cwǝ̌ bǝ́ gó'tǝ́ ó. 

O lǝ̂ sɔ' m nǝ́ sîŋ monǝŋ gaǝ́ pú wá' mhɔ máp bíŋ ntɔk gwǝ ntúŋ pú : _ ghǝ̂ dǝŋ pɔ pyǝ wâp jú'nyǝ́ ó á yɔ́m gɔ́dzǝ̀.

Pá' o lǝ tǝ̌m m vǎm dɔ̂lɔ̌ Marî á, o lě dǝ nǝ̂ o gǝ́ fǝ̂ yɔk : _ zhí'tǝ́ monǝŋ nǝ́ tɔ̂m ŋkuŋnyǝ cǝcǝ̌ pú. 

O lě bví' dǝmcǎ' pâ' ŋka' tǝ vo' áá : _ ghǝ̌ po a mpfaǝ́sî pɔ́k cʉ́nyǝ́. 

Sɛnyǝ́ sásǝdê ntâmdzǝ bí po lǝ́ o ! 

Jésus notre force et notre paix, exauce-nous. 

Ta naissance a révélé aux hommes de quel amour tu les aimes : _garde-nous dans l'action de grâce.

Tu es venu annoncer au monde son pardon et sa délivrance : _ multiplie le nombre de ceux qui t'écoutent.

En naissant de la Vierge Marie, tu t'es fait notre frère : _ enseigne aux hommes à s'aimer les uns les autres.

Tu es apparu dans le monde comme la lumière sans déclain : _ que nos frères défunts te voient face à face.

Bonjour et joyeux samedi à tous !

02/01/2023

PETITS VERSETS DU JOUR : (1 P 5, 1-4)

Pɔkuŋ pǝ, â sɔ' m nǝ̂ mghǝ́tsó pyǝ wáp yaǝ̌ bhǝ̂fa' cǝcǝ̌ po, m bîŋ nǝ̂ pǝ̂ mu' nǝ́ pú, bǝ́ ŋkwîntɛ̌ nǝ́ gô' Krǐsto, yaǝ tsʉ' pîŋ bǝ́ ntʉ́m ghámtǝ yǝ ǎ wǝ́ sɔ́' á, m bǝ́wǝ́ gɔ́m bí pú gaǝ̂ : po pǝ́ mcyadzǝ́ Sí tsyǝ wáp wǝ́ po á, tǝ mo ntɔ́m wɔ́ tɔ́m, gǝ́ mpâ' Sî ŋkuŋ á, tǝ tǝ̌ŋnyǝ́ â ŋkapǝ́, dǝ́ á tʉ̂m pǝpúŋ, tǝ lǝ bʉ' sá' pɔ pyǝ Sî níŋ nǝ́ bû mɔ́ ; po zhí â mfo' nǝshwǝ́ bî vǝŋdzǝ́ Sí. Â pǝ́ pô'ó, Tâ mcyadzǝ́ cwǝ́ tǝ ŋwák, po wím ntî dwa ghámtǝ yǝ pə́ a lə pónyə́ áá.

Pə saǝ́nyǝ́ tǝ jí â mfo' ma pəpúŋ bí lâ'lǎ', ntʉ́m yǝŋ gap mɔ́de gɔ̂sʉɔ̌ ! 

Bien-aimés, quant aux anciens parmi vous, je les exhorte, moi qui suis ancien comme eux et témoin des souffrances du Christ, communiant à la gloire qui va se révéler : soyez les pasteurs du troupeau de Dieu qui se trouve chez vous ; veillez sur lui, non par crainte, mais de plein gré selon Dieu ; non par cupidité, mais par dévouement ; non pas en commandant en maîtres ceux qui vous sont confiés, mais en devenant les modèles du troupeau. Et quand se manifestera le Chef des pasteurs, vous recevrez la couronne de gloire qui ne fléchit pas.

Bonjour et joyeux début de semaine à tous.

03/01/2023

PETITS VERSETS DU JOUR : (1 Jn 1, 5b.7)

Sî bǝ́ ŋkyǝ̀'nyǝ̀, sɔm jʉ́m lǝpǝ́ nǝ́ é. Pǝ pǝ̌ giŋ ntʉ́m ŋkyǝ̀'nyǝ̀, bǝpá' kwa' yʉ̂ bǝ́ ntʉ́m ŋkyǝ'nyǝ á, â bǝ pǝ̌ tamtǝ cǝcǝ̌ pǝ, mcyǝ Mû é Yésô pîŋ syáktǝ́ guŋ mhɔ mɔ́kpǝ̀. 

Pǝ pú'bú bí Sî Kǎmgó, ê lǝ́ guŋ pɔ pyǝ wáp mǝ̂jyǝ cúsǝdê dzǝ̂mtɔ̂ á, gɔ gaǝ̂ yap yap yap gíŋ tǝ ŋkó. 

Dieu est lumière, il n'y a pas de ténèbres en lui. Si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion avec les autres, et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché.

Bonjour et merveilleux mardi à tous !

04/01/2023

PETITS VERSETS DU JOUR : (Is 45, 22-24a)

Nyə́nyɔ̂ ba gʉ̂' fə́ da' bî Cyə̀pɔ̀.

Guŋ wɔ́ pyə pô shwə́ tə gʉɔ səsʉɔ á, po fɛ́ nǝ̂ yɔ dé á : pô gɔ sɔ' vɔk. Éé gaə̂ bǝ́ Sí : mu' sî dyǝ' tǝ̌ wǝ́ pǝ́ ! Pə́ kwa' myǝ é wə́ há mkɔ̀ : nwə də́ŋdə̂ŋ ntə́m m shwǝ̌ m̀, bə́ ghɔm tə tě jyə́. ''Bǎtsá kwí'tə́ â gɔ sɔ' kam dzǝ̌ m̀, bǝyá shwǝ á ŋá' há mkɔ gaə́, nyə́nyɔ̂ ba gʉ̂' fə́ da' bî Cyə̀pɔ̀ !''

Pə ywɔ́k nǝ́ yǝŋ wénésǝdê ntâmgǒ, fɛ́ nə́ dé Cyəpɔ̌, ê fɛ́ mnyǝ̂ mɔ́kpə nə̂ tsə́ ŋkà' : guŋ gʉ̂' awɛ̂ fə́ da' bí í. 

Par le Seigneur seulement, la justice et la force.

Tournez-vous vers moi : vous serez sauvés, tous les lointains de la terre. ''Oui, je suis Dieu, il n'y en a pas d'autre. Je le jure par moi-même ! De ma bouche sort la justice, la parole que rien n'arrête. Devant moi, tout genoux fléchira, toute langue en fera le serment ; par le Seigneur seulement _ dira-t-elle de moi_ la justice et la force !''

Bonjour et merveilleux mercredi à tous.

05/01/2023

PETITS VERSETS DU JOUR : (Sg 7, 26-27)

Zhyə̌nwə̂ bə́ ŋkyə'nyə ŋka' màmà, kyə' tə mviŋ nə̂ mfa' Sí, fǒto puŋtʉ̂m é. Pá' ê bə́ dyə́ dǒ é á, pə̂ ywə́ lə cyə́ é; ê shwə́ á ŋkwi tsʉ' gə̂ dzʉ̌ twóp m sə́. Nə̂ gu' nə gu', ê gaptə bí mtʉ̂m dɔ̂lɔ̌, a lə̂ wáp gə́ mghámdô' ba msǒ Sí.

 Sǐ kyə́' zhyə́nwə yɔ́kpə̌, pə ywɔ́k jyə́ nə́ ló'tə shə́ mnwə nə́ yǝŋ tɔ́sǝdê tyǝ̌'pfô 

"Cʉ́' nǝ́ yâk zhyǝ̌nwǝ mo yâk ŋkapǝ́".

La Sagesse est le rayonnement de la lumière éternelle, le miroir sans tache de l'activité de Dieu, l'image de sa bonté. Comme elle est unique, elle peut tout ; et sans sortir d'elle-même, elle renouvelle l'univers. D'âge en âge, elle se transmet à des âmes saintes pour en faire des prophètes et des amis de Dieu.

Bonjour et paisible jeudi à tous.

07/01/2023

PETITS VERSETS DU JOUR : INTERCESSION 

Mpuŋtsê bǝ́ gwya pɔ pyǝ wâp shǝ́ŋ ó 

Nǝ́ yǝŋ tyǝ̌'dzʉ́, pɔp sǝ́ sɔ' dǝmcǎ' : _ saǝnyǝ dzʉ́ â héjyǝ bî puŋtʉ̂m ó ! 

Ghɔ̌m sîcǎ' tyǝ̂' ɔ bǝ́wǝ́ gíí : _ lǝ Gi vɔk o gǝ̂ dǝmcǎ' píŋ ntwóp m sǝ́ ! 

Nwǝ dǝ́ŋdǝ̌ŋ tyǝ́' ɔ bǝ́wǝ́ sɔ́' m nǝ́ fyǝ' mtʉ̌m : _ súŋ cwǝpuŋ nté, pyǝ lá'tǝ́ ŋkùŋnyǝ̀ ! 

Ywǝ́ yǝ pú lǝ pyǎp fǝ́ mǝ̂kukú gu' á yǝŋ bǝ ǎ ŋwàk : _ ghǝ̌ pyǝ yɔ́ ŋka' ŋkyǝ'nyǝ o nǝ̂ yɔk cwǝdzʉ̌ ! 

Ǎ tyǝ̂' ɔ bǝ pú ka'nyǝ Lunǝ̂vʉ̌ bî gwyà mònǝ̀ŋ : _ ghǝ̌ pyǝ yɔ́ msyanyǝ zhyǝ́nwǝ ó !

Nǝ́ yǝŋ fǝládê shyǝ̂ŋkǔ', pǝ ywɔ́k shǝ́ŋ nǝ́ zhyǝ̂ msyanyǝ Cyǝpɔ nǝ́ pǝ̀. 

Heureux le peuple de ceux qui te cherchent ! 

Aujourd'hui est entré dans le monde un ferment nouveau : _ transforme l'humanité, qu'elle s'ouvre à ta grâce ! 

Aujourd'hui, la Parole résonne sur la terre ; _ régénère le monde par ton Verbe de vie !

Aujourd'hui, la vérité vient juger nos cœurs : _ extirpe le péché, que nous manifestions l'amour ! 

Aujourd'hui, l'attente des siècles est tombée : _ donne à notre temps de recevoir ta lumière !

Aujourd'hui, l'homme est promis à ta Résurrection : _ découvre-nous les merveilles de ta sagesse !

Bonjour et agréable week-end à tous !

09/01/2023

PETITS VERSETS DU JOUR : (Ac 10, 34-36)

A lǝ pǝ̌ cwǝbɔ́ɔ, Pyɛ̂r ŋwâk wǝ̂ mu' tâdyǝ̂ msǝ̌ŋwi pǝ Róma gɔ́m gaǝ̂ : «Kwa' nyǝ́nyɔ́, gaǝ̌ zhyǝ́ cwǝlɔ gaǝ̂ Sǐ tǝ̂ ŋkyak mò pǝ̀ : ê dǝ bǝwaǝ̌lǝ́ yǝ ě nǝ̂ pwɔ̌k ê mfa' myǝ́ pǝ̂ dǝ́ŋdǝŋ áá. Tsɔ̂ ghɔm tsyǝ e lǝ nǝ̂ tim bî pǒ Israɛ̂l, shyǝ́ m nǝ̂ Yěso Krǐstò, yʉ́ yǝ ê bǝ́ Cyǝpɔ guŋ pɔ awɛ́ á, nǝ shyányǝ́ buŋ ŋkʉɔ hwítǝ áá.  

 Cyǝpɔ ghǝ́ pǝ lǝ́ hwítǝ ntó' yǝŋ gap mɔ́de sɛ̂sǔ !

En ce temps-là, quand Pierre arriva chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole et dit : «En vérité, je le comprends, Dieu est impartial : il accueille, quelle que soit la nation, celui qui le craint, et dont les œuvres sont justes. Telle est la parole qu'il a envoyée aux fils d'Israël, en leur annonçant la bonne nouvelle de la paix par Jésus Christ, lui qui est le Seigneur de tous».

Bonjour et paisible début de semaine à tous !

10/01/2023

PETITS VERSETS DU JOUR : (1 Jn 3, 1a-2)

Pɔkuŋ pə, po yɔ́ gʉ̂' ŋkuŋnyə yə Tá lə ghə nə́ pə, jyə́ á pú ké wɔ́kpə gaə̂ pǒ Sí_pə̂ nə́ŋ bə́ wáp. Pɔkuŋ pə, ntó' fə́ cwəlɔ̌, pə̂ bə́ pó Sí, tə̂ bə pə ka wɛ́ jyə́ pá' pə̂ gɔ tí pə́ lə. Pə̌ zhyə́ nyə́nyɔ́ gaə́, tyə́' yə Mû Sî gɔ tí la'tə nə̂ e á, pə̂ gɔ pə́ á pá' yʉ́ á nə̂kə́lə́, ê gɔ cəŋtə pə́ á pá' ê bə́ lə. 

Gʉ̂' ŋkuŋnyə yə Sî gə nə́ pə á, pə ywɔ́k nǝ́ yǝŋ cúsǝdê gɔ̂sʉɔ̌,  gə́ â dǝ́ŋdǝŋ yá nə́ mfə̂ pɔ́kpə̀.

"Mo kuŋ shwanwǝ bǝ ě kuŋ shúŋ".

Voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu_et nous le sommes. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous le savons : quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est.

Bonjour et très agréable mardi à tous.

11/01/2023

PETITS VERSETS DU JOUR : (Ps 26, 1, 4, 13-13). 

Nə́ pə̂ shwə́ á Dyə̂ Cyə̀pɔ̀.

Cyəpɔ̂ bə̂ yaə ŋka' bíŋ bə̂ yaə̀ vɔ̀k; tə gaə̂ gɔ pwɔ́k waə́ ?
Cyəpɔ̂ bə́ khʉ̂' yaə̀ vɔ̀k; pə̂ n tíŋnyǝ dzə̂ waə̌ sə́ŋŋ́ ?
N dě dó ta' ywə́ bî Cyəpɔ, a pə̂ da' yə gaə̂ shə́ŋ áá : nə́ ghə bə́ á dyə̂ Cyəpɔ tə dá' mpfʉ́, bə́ díŋtə̂ yə nə́twa təfo', bíŋ jó'nyə́ nǝ̂ to Cwyə̌p é.
Kwa' nyə́nyɔ́, gaə̂ gɔ sɔ' yɔ́ gʉ̂' ŋkuŋnyə Cyəpɔ nə̂ cǎ' pɔ̀mtʉɔ̀.

Pə ló gaə̂ Cyəpɔ ywɔ́k bǝ̂ yɔkpǝ khʉ́', nǝ́ yǝŋ wénésǝdê dzǝ̂mtɔ̌. 

Habiter la maison du Seigneur.

Le Seigneur est ma lumière et mon salut ; de qui aurais-je peur ?
Le Seigneur est le rempart de ma vie ; devant qui tremblerais-je ?
J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche : habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, pour admirer le Seigneur dans sa beauté, et m'attacher à son Temple.
J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants.

Bonjour et merveilleux mercredi à tous !

13/01/23

PETITS VERSETS DU JOUR : (Rm 15, 1-3)  

 bǝ́ fa' bí wɔ́kpǝ mghɛgʉ́', nǝ́ tǝ́mtǝ mpwǎŋko, ba nǝ́ cyǝtǝ tǝ̌ŋnyǝ́ pǝ́ ywǝ́ yǝ â buŋ wɔ́kpǝ áá.  shǝ́ŋ gaǝ̂ bâwaǝ̌lǝ́ nǝ́ pǝ cǝ́ŋ nǝ́ kuŋ mo yǝ ě bǝ́ŋ é á, nǝ̂ nwǝ pǝpúŋ, nǝ́ nǝ́ kwǝ̂. Krǐsto la tǝ cǝ́ŋ â ywǝ́ yǝ a lǝ̂ gɔ puŋ é á pǝ́, dǝ́ŋdǝŋ pâ' bǝ pú lě bvǝ gaǝ̂ : ''Mcáp pǝcap ó lě ŋkó nǝ́ m̀ ''. 

 bǝ́ fa' bí pə fǝládê tyǝ̌'pfô ɔ, nə́ tɔ̂k pɔ pyə wâp bikyǝ á gaǝ́, pǝ́ mo kwâ yǝ mú mo kwâ yǝ lǝ kwǝ́ gùŋ. 

C'est un devoir pour nous les forts, de porter l'infirmité des faibles et de ne pas rechercher ce qui nous plaît. Que chacun de nous cherche à plaire à son prochain, en vue du bien, pour édifier. Le Christ en effet, n'a pas recherché ce qui lui plaisait mais, comme il est écrit : '' Les insultes de tes insulteurs sont tombées sur moi ''.

Bonjour et très bon début de week-end à tous !

14/01/2023

PETITS VERSETS DU JOUR : (He 4, 12-14)

Mfǝ̌mfǝ́, ghɔmsî bǝ́ ywǝ̂ ntʉɔ̀, bǝ ǎ wim gʉ́', bíŋ bǝ́ shɔ́k tǝ shyǝ́ nyǝ̂shu mcɔ̌k bʉǝ́ǝ́; â gɔ tǝ ŋkǝ́m ju'tǝ ghɛnyǝ pû zhwènyǝ̀, tsʉ' ju'tǝ mkwě pú a mhǝ̌m; ê diŋtǝ mnwǝ ntûŋ ba mkwɛnyǝ tʉ́m. Pǝ̂ sɔmywǝ́ lǝ tʉ́mnyǝ́ dzǝ̌ é; bǝkǝ́lǝ̂ bǝ́ dzǝ̌ é bǝ́ â soso e, e nǝ́ŋ bǝ́ jɔ́ awɛ́; pǝ̂ gɔ lá' síŋ é guŋ mghiŋ mɔ́kpǝ̀. 

« Ywǝ́ yǝ á cyǝ Sí á tǝ̌wǝ́ pǝ́»

Á hwítǝ pǝ́ m wɔ́ nǝ́ yǝŋ sásǝdê shyǝ̂ŋkǔ'! 

Frères, elle est vivante la parole de Dieu, énergique et plus coupante qu'une épée à deux ptranchants; elle va jusqu'au point de partage de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles; elle juge des intentions et des pensées du cœur. Pas une créature n'échappe à ses yeux, tout est nu devant elle, soumis à son regard; nous aurons à lui rendre comptes. 

Bonjour et fructueux week-end à tous !

17/01/2023

PETITS VERSETS DU JOUR : (Rm 8, 28-30). 

Pǝ̌ zhyǝ́ gaǝ́ pɔmnǝ̂ŋ bǝ́ ŋkúŋ Sí, kwa' yʉ́ cǝ́ŋ á gaǝ́ wáp yú'pǝpúŋ, nǝ́pâ' a lǝ̂ du á nǝ̂ ŋkuŋnyǝ e tǝ́ pú ké wáp. Pɔ pyǝ e lǝ lǝŋdzǝ jyǝ́ wáp á, e lě dǝ wáp gǝ́ múhwǝ̂ Mû e, jyǝ́ á Mú yǝŋ gɔ pǝ́ shyǝdzǝ vǝŋ mfǝ̂ pyǝ́. Pɔ pyǝ e lǝ ghǝ wáp hwǝ́ é pô' á, e lě biŋ ŋké wáp ; pɔ pyǝ e lǝ kě á, e lě dǝ wáp gǝ́ pɔ dǝ́ŋdǝŋ ; pɔ pyǝ e lǝ lɔ̌nyǝ́ wáp á, e lě há ghámtǝ e bí pú.

« Mo pǝ̂ m wu o pǝ́ m yʉ́ »

Pə ló gaə̂ Cyǝpɔ ywɔ́k bɔ́mtǝ́ wɔ́kpǝ nǝ́ yǝŋ sɛnyǝ́ cúsǝdê sɛ̂sǔ.

Nous le savons, quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait tout contribuer à leur bien, puisqu'ils sont appelés selon le destin de son amour. Ceux qu'il connaissait par avance, il les a aussi destinés à être à l'image de son Fils, pour faire de ce Fils l'aîné d'une multitude des frères. Ceux qu'il avait destinés à cette ressemblance, il les a aussi appelés; ceux qu'il a appelés, il en a fait des justes ; et ceux qu'il a  justifiés, il leur a donné sa gloire. 

Bonjour et joyeux mardi à tous !

18/01/2023

PETITS VERSETS DU JOUR : (1 P 5, 5b-7). 

 shǝ́ŋ gaǝ̂ guŋ yɔ awɛ́ pǝ́ cǝcǝ̌ po, dǝ́ â lǝnǝsí nǝ́ gǝ yɔ dzǝ̂fà'. Pǒ zhyǝ́ gaǝ̂ Sî ŋkyak pǝŋá'nǝ́, nǝ́ŋ bǝ́ há fʉ' é bí pǝlǝnǝ́sí. Lǝ́ po fí' nǝ̂ yɔ há sí bvʉ' fapû Sǐ, jyǝ́ á e pʉ́' wɔ́ cya thǝ́ cwǝyǝ ě kuŋ áá. Po núŋ guŋ mnwǝ nǝ́ bû myǝ́, nǝ́pá' ê bɔ́mtǝ́ wɔ́ áá. 

Pǝ fí' nǝ́ há sí nǝ́ yǝŋ wénésǝdê gɔ̂sʉɔ̌, bɔ́m ka'nǝ́ ! 

« Mo pǝ̂ ŋká' nǝ̂ e, bǝ pû gɔ fí' í há sí, jwí nǝ̂ e sí, bǝ pû gɔ pʉ́' é tʉ́ mǝ́kǝ́kʉɔ́. 

 shǝ́ŋ gaǝ̂ guŋ yɔ awɛ́ pǝ́ cǝcǝ̌ po, dǝ́ â lǝnǝsí nǝ́ gǝ yɔ dzǝ̂fà'. Pǒ zhyǝ́ gaǝ̂ Sî ŋkyak pǝŋá'nǝ́, nǝ́ŋ bǝ́ há fʉ' é bí pǝlǝnǝ́sí. Lǝ́ po fí' nǝ̂ yɔ há sí bvʉ' fapû Sǐ, jyǝ́ á e pʉ́' wɔ́ cya thǝ́ cwǝyǝ ě kuŋ áá. Po núŋ guŋ mnwǝ nǝ́ bû myǝ́, nǝ́pá' ê bɔ́mtǝ́ wɔ́ áá. 

 Vous tous, les uns envers les autres, prenez l'humilité comme tenue de service. En effet Dieu s'oppose aux orgueilleux, aux humbles il accorde sa grâce. Abaissez-vous donc sous la main puissante de Dieu, pour qu'il vous élève en temps voulu. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, puisqu'il prend soin de  vous. 

Bonjour et merveilleux mercredi à tous.

19/01/2023

PETITS VERSETS DU JOUR : (Rm 14, 17-19). 

Nǝfo Sǐ tǝ̂ bǝ́ nwǝ ywǝ́tsʉ́, kǝ mlu' lǝ̂; â bǝ́ nwǝ dǝ́ŋdǝŋ, hwítǝ ba ŋwɛ́nyǝ ntʉ́m Zhwenyǝ Dɔ̂lɔ̌. Mo yǝ ê fa' bî Krǐsto ntî pá' â buŋ mnyǝ̂ Sǐ, pɔmnǝŋ pîŋ ŋkúŋ é. Pô'lǝ́, pǝ tǝ́ŋnyǝ́ pǝ́ ywǝ́ yǝ â dǝ hwítǝ sɔ́' á, ba yǝ â gǝ monǝŋ cɔ́mdzǝ́nyǝ́ lǝ. 

Pǝ ywɔ́k tɔ́sǝdê dzǝ̂mtɔ̂ ɔ, ntǝ́ŋnyǝ́ á ywǝ́ yǝ pǝ́ a tâmtǝ monǝŋ áá.
« Ŋkwishwǝ̂ bí do bí gɔ́m». 

Le royaume de Dieu ne consiste pas en de question de nourriture ou de boisson; il est justice, paix et joie dans l'Esprit Saint. Celui qui sert le Christ de cette manière-là plait a Dieu, et il est approuvé par les hommes. Recherchons donc ce qui contribue à la paix, et ce qui construit les relations humaines. 

Bonjour et joyeux jeudi à tous.

20/01/2023

PETITS VERSETS DU JOUR : (Ep 2, 13-16).

 Â bə́ ntʉ́m Yésó Krǐsto cwəlɔ, bə a lě shyə m nə́ mcyə Krǐsto, wɔ́ pyə po lə̂ bə́ tə gʉɔ səsʉɔ á pîŋ sɔ́' tə bə́ á bə́ŋ é. Yʉ́ Krǐsto nê bə̂ yɔkpə hwítə̀ : e lě də Israɛ̂l pú a pətǝpǝ̌ wáp nə́ gə â ŋkwì pɔ̀; bíŋ shyə m nə̂ bə̌ŋnə̂ é yə pú lə kwetə á, nə̂ pfʉɔ ŋkɛpé bo yə a lə̂ já'nyə́ wáp á, bí mco' Mósɛ̂ pú a bʉɔ̌ ghiŋ nə́. E lə̂ shə́ŋ pô' nə́ lə hwítə shú'tə́ guŋ pɔ awɛ́ nə́ gə pə̂ ta' Mo sə́. E lə̂ bə́wə́ shə́ŋ nə́ tamtə mə́khi pú mə́sɔ́k nə́ gə â ta' bə̌ŋnə́, pú a Sǐ cyə̂ m nə̂ bɛnyəpɛnyə gwó' bvə́nyə́ : â pə́ pô'ó, ê pí bò.

Buŋbuŋ gap fǝládê ntâmgǒ bí po ! 

Maintenant dans le Christ Jésus, vous qui étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang du Christ. C'est lui le Christ qui est notre paix : des deux, Israël et les païens, il a fait un seul peuple ; par sa chair crucifiée, il a fait tomber ce qui les séparait, le mur de la haine, en supprimant les prescriptions juridiques de la loi de Moïse. Il voulait ainsi rassembler les uns et les autres en faisant la paix, et créer en lui un seul Homme nouveau. Les uns comme les autres, réunis en un seul corps, il voulait les réconcilier avec Dieu par la croix : en sa personne, il a tué la haine.

21/01/2023

PETITS VERSETS DU JOUR : (He 13, 20-21). 

Á Sî pfʉɔŋkəŋ, yǝ e lǝ cyǝ m nǝ̂ mcyǝ Kɔ sǝ̂ mama jám byâpdzǝ́ nǝ̂ vʉ̌, lwɔdzǝ Byâpdzǝ́, Cyǝpɔ yɔkpǝ Yésô á, â Sǐ bɔ́ɔ ghǝ́ pǝ kú'nyǝ́ nǝ́ ghǝ ywǝ́ yǝ ǎ puŋ nǝ́ nǝ fá' pá' ê ŋkuŋ áá. Ê ghǝ́ ywǝ́ yǝ ǎ puŋ mnyǝ́ é á nǝ́ pǝ, shyǝ́ m nǝ̂ Yěso Krǐsto, yǝ ghámtǝ̂ bǝ́ bí í nǝ̂ gu' nǝ gu' áá. Amɛ̂n.

Á Sî byǎnyə́ pák wɔ́kpǝ nə̂ guŋ tsə̂ cwə̀pùŋ !
Buŋbuŋ sásǝdê tyǝ̌'pfô bí po lǝ́ o !

Que le Dieu de la paix, lui qui a fait remonter d'entre les morts, grâce au sang de l'Alliance éternelle, le berger des brebis, le Pasteur par excellence, notre Seigneur Jésus, que ce Dieu vous forme en toute ce qui est bon pour accomplir sa volonté, qu'il réalise en nous ce qui est agréable à ses yeux, par Jésus Christ, à qui appartient la gloire pour les siècles des siècles. Amen.

Bonjour, et que le Dieu de paix nous accorde un fructueux week-end.

23/01/2023

PETITS VERSETS DU JOUR : (Jc 4, 11-12). 

Mfǝ̌mfǝ́, po kǝ̂ piŋ gɔ́m cwǝpuŋ nǝ́ wɔ́wɔ́; mô ŋkó'nwə nǝ́ fǝ̂ e kə ntʉ́ é á thǝ́kám lǝ̂, a pǝ́ nǝ́ ghɔm cwǝpuŋ nǝ̂ Mco' bíŋ sá' mco'. O nǝ̂ŋ bǝ́ sá' mco', bǝ o tǝ̂ gɔ ghiŋ nǝ́ pǝ́, bǝ ô bǝ́ nǝ́ bǝ́ â fyǝ̀'... Tǝ ô dǝ nǝ̂ o gǝ́ waǝ́, tǝ bǝ́ sá' fǝ̂ ò ?

Tó' fǝ́ yǝŋ gap mɔ́de dzǝ̂dzǝ, bɔ́m nǝ́ piŋ símnɛ nə́ mfǝ̂ pǔ !

Frères, cessez de dire du mal les uns les autres ; dire du mal de son frère ou juger son frère, c'est dire du mal de la Loi et juger la Loi. Or si tu juges la Loi, tu ne la pratiques pas, mais tu en es le juge... Pour qui te prends-tu donc toi qui juges ton prochain ?

Bonjour et joyeux début de semaine à tous !

25/01/2023

PETITS VERSETS DU JOUR : Ac 26, 16b-18. 

( Yésô) Yɔ́ pâ' shyə tə̂ gə̂ o yɔ́ á á yə̌ŋ : â bə n dě də ó gə́ gɛfa' ba ŋkwîŋtɛ̌ ntʉ́m jʉm yə o shyə m nə́ jɔ́ á, ba nə́ myə mjʉm myə m gɔ piŋ nə phə́ nə̂ a bû lə. Gaə̌ tsə̂ tě ó msǔŋ pɔmnəŋ pú a mtə̌mguŋ pətəzhyə̌sí myə gaə̌ wə́ ntə́m ó nə́ á, ô kó gyə́' mnyə̂ máp, fɛ́ wáp nə̂ jʉ̌m shyá nə̂ ŋkà', nté wáp ntʉ́m nəfo Sáta də́ wáp gɔ́ m bə̂ŋ Sǐ pú wá' mhɔ máp, â píŋ shyə m nə́ nə́pîŋ bə̂m, á wáp kwî máp nə̂ mcʉ̌' pá' pɔ dɔ̂lɔ̌ áá. 

Gaə̂ Cyəpɔ ywɔ́k nǝ́ yǝŋ wénésǝdê sɛ̂sǔ, nté wɔ́kpə nǝ̂ mfa' dzʉ̂jʉ̌m, də́ wɔ́kpǝ gə́ â pǒ dɔ̂dzʉ̌. 
Sǐ tâmdzǝ o píŋ bí í ! 

(Jésus) Voici pourquoi je te suis apparu: je t'ai destiné à être serviteur et témoin de la vision où tu viens de me voir ainsi que des visions où je t'apparaîtrai encore. Je te délivre déjà du peuple et des nations païennes vers qui je t'envoie pour leur ouvrir les yeux, les détourner des ténèbres vers la lumière, de l'empire de Satan vers Dieu afin qu'ils reçoivent le pardon des péchés et une part d'héritage avec les sanctifiés, par la foi en moi.

Bonjour et très joyeux mercredi à tous.

26/01/2023

PETITS VERSETS DU JOUR : (Mc 4, 21-25)

A lǝ pǝ̌ cwǝbɔ́ɔ, Yésô ghɔ̂m bî du monǝŋ gaǝ̂ : «Pú pê' sú mɔ́k nǝ̂ lǎm, nǝ́ sɔ' ntʉ́ m ntʉ̌m cǝŋ kǝ m kǝ̂sǐkóó ? Pú tǝ̂ nǝ sɔ́' ntʉ́ m dǝm kwo'lám á lǝ́ ? Nǝ̂kǝ́lǝ́, sɔmywǝ́ yǝ pú tʉm tǝ pú lǝ ghɔ́ lá' yɔ́ á tǝ̌wǝ́ pǝ́; sɔmywǝ́ yǝ á tʉmnyǝ tǝ pú lǝpǝ́ gɔ́ lá' zhyǝ́ á tǝ̌wǝ́ pǝ́. A pǝ̂ bǝ mǒ ghǝ mtǝ̂ŋ nǝjú' e yú' ! » E lǝ pǐŋ gɔm bí pú gaǝ̂ : «Po cǝ̂ŋtǝ́ bɔ́m ywǝ́ yǝ pô jú' áá ! Fo' yǝ pô gwim á, â dǝ́ŋdǝŋ yá tǝ́ pû gɔ sɔ' nǝ fo' yɔ́, tǝ nǝ̂ hǎ piŋ tám ywǝ́ nǝ́. Nǝ́pá' mo é wim á, pû gɔ sɔ' há ywǝ́ bí í, mo yǝ e ka ghǝ́ ywǝ́ á, pú kwî ba yǝ mûdǝŋ yǝ a kǝ̂ bǝ é ghǝ áá.» 

Nǝ́ yǝŋ tɔ́sǝdê gɔ̂sʉɔ̌, mo pɔ́m "pú gaə́" ! O tʉm cwanwǝ pǝ́ tǝ bǝ̂mdyǝ̌sí, bǝ â gɔ lá' sá' tǝ̌ pú nǝ́ gɔ shyǝ. 

«Mo lâʼ dǝ́ lúŋ nú' kǝkuŋ hyá, bǝ pû gɔ kwí pfaǝ́, nǝ́ŋ tʉ' mjwǐ.»

Gaǝ́ Sǐ lǝ́ guŋ pɔ pyǝ wáp mǝ̂jyǝ lǎ' tyǝ́' ɔ á, nǝ gíŋ tǝ ŋkó ! 

En ce temps-là, Jésus disait à la foule : ''Est-ce que la lampe est apportée pour être mise sous le boisseau ou sous le lit ? N'est-ce pas pour être mise sur le lampadaire ?... car rien n'a été gardé secret sinon pour venir à la clarté... Faites attention à ce que vous entendez ! La mesure que vous utilisez sera aussi utilisée pour vous, et il vous sera donné encore plus. Car, celui qui a, on lui donnera ; celui qui n'a pas, on lui enlèvera même ce qu'il a.''

Bonjour et paisible jeudi à tous, en évitant tout ce qui peut nuire au prochain, à la société.

27/01/2023

PETITS VERSETS DU JOUR : (Jc 1, 2-4)

Mfǝ̌mfǝ́, â bé á ntîntǐ mnwǝ pǝ̂ nú' wɔ́, po yɔ́ yá kwa' pá' ŋwɛ́nyǝ gwyǝ́. Nǝ̂kǝ́lǝ́, mlǝŋtǝ myǝ â fo' dǝŋ píŋtʉ̂m yɔ â dǝ sɔktʉ́m sɔ́' nǝ́ po, kyǝ́ptʉ́m yǝŋ pîŋ bǝ́ dǝ́ wɔ́ ŋkó nǝ̂ mfa' dɔ̂lɔ̌; â pǝ́ pô'ó, po cə̂ŋtə́ bə́ tǝbya, tǝ bé â sɔmywǝ́ lǝ yák wɔ́.

 Cyəpɔ tǝ́mtə́ wɔ́kpə, tǝ̂ sɔm ywǝ̂ pəpúŋ kə̂ yǎk wɔ́kpǝ nə́ yəŋ fǝládê dzǝ̂mtɔ̌. 

«Mô jɔ́gó' tǝ́ dí bǝ́ mò. Gwô' tǝ̀ bǝ̀ŋ, gwǒ' jú.»

Frères, quand vous butez sur toute sorte d'épreuves, pensez que c'est une grande joie. Car, l'épreuve qui vérifie la qualité de votre foi, produit en vous la persévérance, et la persévérance doit vous amener à une conduite parfaite ; ainsi vous serez vraiment parfaits, il ne vous manquera rien.

«Mô jɔ́gó' tǝ́ dí bǝ́ mò. Gwô' tǝ̀ bǝ̀ŋ, gwǒ' jú.»

Bonjour à tous. 
Que le Seigneur vous bénisse en ce début de week-end !

28/01/2023

PETITS VERSETS DU JOUR : (Sg 7, 13-14). 

Ywǝ́ yǝ gaǝ̌ zhyǝ́ tǝ ywɔ̌k bú'nǝ́ á, gaǝ̂ gaptǝ yá tǝ tʉm sɔmywǝ́, tǝ lwɔ' bínyǝ̂ myǝ́. Nǝ̂kǝ́lǝ́, zhyǝ̌nwǝ̂ bǝ́ dzǝ̌ monǝŋ shwǝ́ pâ' ta' tɔ̌kcyǝ tǝ pə̌ símnyǝ́ lǝ. Pɔ pyǝ wâp jyǝ́ nǝ́ wim yá á lě biŋ jí msó Sí. Pǝ̂ nǝ́ŋ bǝ́ á tuŋpú é : tə ŋkə́m á nə̂ bǝ̌ŋnǝ̂ yɔ́kpǝ̀, guŋ zhyǝ̌nwǝ yɔ́kpǝ ba pǔvə yɔ́kpǝ̀.

« Ywǝ́tsʉ̂ jɔ́ nwǝ síŋ mò». 

Ce que j'ai appris avec simplicité, j'en fais part sans réserve, je ne tairai pas sa richesse. Car la sagesse est pour les hommes un trésor inépuisable. Ceux qui l'ont exploitée se sont conciliés l'amitié de Dieu. Nous sommes dans sa main: nous-mêmes, nos paroles, toute notre intelligence et notre savoir-faire.. 

« Ywǝ́tsʉ̂ jɔ́ nwǝ síŋ mò». 

Bonjour, et très agréable week-end à tous, dans le partage.

30/01/2023

PETITS VERSETS JOUR : INTERCESSION 

Cɔ́m mtso mɔ́k m Cyǝpɔ Sî. 

Wu yǝ ô bǝ̂ yɔ́k Ŋka' á, ghǝ̌ Dyǝ̂sî o kyǝ́'nyǝ́, _ â lá'tǝ́ ghámtǝ o bí lâ'lǎ'. 

Pɔ́mtǝ́ mpyápdzǝ̂ tsǔ, pǝ mkǎmsîkwɛ́, mkǎmsî ba pǒmkámsí : _ â mghǝnwǝ máp pǝ́mtǝ́ pú a ghɔm tsyǝ wâp shyanyǝ áá. 

O lě dǝ bɛnyǝpɛnyǝ o há hwítǝ bî dǝmcǎ' : _ ghǝ̌ pyǝ fá' nǝshǝ́ŋ cɔ̂mdzǝ́nyǝ́ cǝcǝ̂ gùŋgùŋ. 

Ghǝ́ puŋtʉ́m nǝ̂ mkwǐshyǝ pyǝ wáp lɔ́mdyǝ́ á, _ á wáp pǝ́ mkwíntɛ́ nǝ̂ kɔ tsǔ tǝ yǎ' tyǝ́'. 

Buŋbuŋ gap mɔ́de shyǝ̂ŋkǔ' bí po lǝ́ o ! 

Mo pɔ́m nǝ́ fîŋ mǝ̂jyǝ gíŋ ghɛ́ ! 

Exauce-nous, Seigneur Dieu. 

Toi notre Lumière, illumine ton Église : _ qu'elle révèle ta gloire aux nations. 

Veille sur tes pasteurs, les évêques, les prêtres et les diacres : _ que leur vie se modèle sur la parole qu'ils annoncent. 

Par ta croix, tu as donné la paix au monde : _ accorde-nous de travailler à  l'entente des peuples. 

Donne ta grâce aux époux chrétiens, _ qu'ils soient témoins de ton alliance jour après jour. 

Pardonne aux défunts toutes leurs fautes, _ qu'ils vivent parmi les saints du ciel.

Bonjour et très bon début de semaine !

31/01/2023

PETITS VERSETS DU JOUR : (PS 145: 18; Pr 3: 29)

Cyəpɔ̂ bə́ bə̂ŋ guŋ pɔ pyə wâp də tʉ̂m tə mfʉm ntéŋ é.

Kə̂ ghə kukuntúŋ nə́ fǝ̂ o yə ê dǝ pyányǝ shwə́ bə́ŋ o (tə pə̌ ŋkwóptǝ́ ó).

Cyǝpɔ̂ ma' do dyǝ́ mòcwǝ̀pùŋ, da'gaǝ́ bǝ́ hwím tsʉ'shwǝ́ pɔ dǝ́ŋdǝŋ. 

 Cyǝpɔ hwím wɔ́kpǝ cúsǝdê dzǝ̂dzǝ ɔ, nté ma cʉŋkhîŋ ba sǝ̂tʉ̌m vǎm pǝ̀ ! 

L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité.

Ne médite pas le mal contre ton prochain, lorsqu'il demeure tranquillement près de toi.

La malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant, mais il bénit la demeure des justes. 

Bonjour et agréable mardi à tous, dans la bénédiction du Seigneur.

01/02/2023

PETITS VERSETS DU JOUR :  (Ep 4,  30.32). 

Po kǝ̂ ghǝ̂ Zhwenyǝ Sí yǝ e lǝ vo mtiŋ myǝ́ nǝ́ pó, tǝ́ nǝ́ byáp tyǝ́' vɔk yɔ́ á lá'á. Po cǝ̂ŋtǝ́ ntɔ́m puŋtʉ̂m ba pyányǝ cǝcǝ̌ po. Kwa' wɔ́wɔ́ pǝ́ gwá' mhɔ cǝcǝ̌ po, dǝ́ŋdǝŋ pâ' Sǐ lǝ cyǝ m nǝ̂ Krǐsto gwá' mhɔ mɔ́ áá.

Pǝ ywɔ́k wénésǝdê ntâmdzǝ ɔ, shə̂ŋtə́ gwá' mhɔ mfǝ̂ pɔ́kpǝ, dǝ́ŋdəŋ pâ' Sî gǝ yǝ́ nǝ́ pǝ áá !

N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu qui vous a marqués de son sceau en vue du jour de votre délivrance. Soyez entre vous pleins de générosité et de tendresse. Pardonnez-vous les uns aux autres, comme Dieu vous a pardonné dans le Christ.

Bonjour et grâcieux mercredi à tous.

02/02/2023

PETITS VERSETS DU JOUR : (1 P 3, 8-9)

 shǝ́ŋ gaǝ̂ guŋ pɔ awɛ́ pǝ́ dǝ́ kwà' ŋkwìshwǝ̀, cɔ̂mdzǝ́nyǝ́, ŋkuŋnyǝ mfǝ̌mfǝ̂ ba pyányǝ nǝ́ shwǝ́, tǝ kukuntúŋ. Po kǝ̂ lǝ mhɔ bá' mhɔ, kǝ dǝ́ â mcap bá' mcap lǝ̂. Da'gaǝ́ po pǝ́ níŋ â bwǎnyǝ́ nǝ́ pyǝshǝ́ pɔ, nǝ́pâ' tsɔ́ fâ' bǝ́ nǝ́ kwî mcʉ̌' bwányǝ́ Sí áá. 

Nǝ́ yǝŋ tɔ́sǝdê sɛ̂sǔ, pǝ ywɔ́k dǝ́ â ŋkuŋnyǝ nǝ́ shwǝ́, tǝ tsǝbò, tǝ vamtǝ̀, tǝ kukuntúŋ. 
Dʉ̂m jú' â ghɔmtǝ tǝ́ ŋkó dyǝ́. 

Que tout le monde vive parfaitement uni, plein de sympathie, d'amour fraternel, de tendresse, de simplicité. Ne rendez pas le mal par le mal, ni l'insulte par l'insulte; au contraire, appelez sur les autres la bénédiction puisque, par vocation, vous devez recevoir en héritage les bénédictions de Dieu.

Bonjour et paisible jeudi à tous.

03/02/2023

PETITS VERSETS DU JOUR : (He 13, 1...5)

Mfǝ̌mfǝ́, â ŋkuŋnyǝ mfǝ̌mfǝ́ kǝ̂ lǎ' ják ! Ka po tʉɔ̂nyǝ nǝ́ lǝ gʉɔ pǝpúŋ : a lǝ ghǝ̂ shǝ́pɔ nîŋ mcǒ'sí dyǝ́ tǝpǝ̌wǝ́ jyǝ́. Po kámtǝ́ pɔ pyǝ wáp dyǝ̂cɛ̌ á, m ntîpá' poapú é bǝ́m bǝ́ mghɛcɛ́ áá. Po kámtǝ́ pɔ pyǝ pû dǝ wáp jɔ́gó' á nǝ̂kǝ́lǝ́, ba wɔ̂ yɔ́ wim bǝ́ŋnǝ́. Â guŋ pɔ awɛ́ níŋmku' nǝ̂ lɔ̌mdyǝ́, bɔ́m nǝ́ lǝ mcak shí' ntamtǝ lɔ̌mdyǝ́ nǝ̂kǝ́lǝ́, Sî gɔ sɔ' cwó'tǝ́ mcʉ' pú a pǝghǝghàp. Â yɔ nǝ́ sɛ̂nwǝ kǝ̂ kǝm á nǝ̂ ŋkapǝ́ : po ŋwɛ́nyǝ́ nǝ́ yǝ mûdǝŋ yǝ pǒ wim á nǝ̂kǝ́lǝ́, kwa' yʉ́ Sî gɔm gaǝ̂ : «Ŋ ka lá' nté bú nǝ́ ò, pǝ̂ n dǝ lá' gwá' ó». 

Buŋbuŋ fǝládê gɔ̂sʉɔ̌ bí po lǝ́ o !
Mo pû ŋkǎp tǝ̂ gɔm pǝ́.

 

Frères, que demeure l'amour fraternel ! N'oubliez pas l'hospitalité : elle a permis à certains, sans le savoir, de recevoir chez eux des anges. Souvenez-vous de ceux qui sont en prison, comme si vous étiez prisonniers avec eux. Souvenez-vous de ceux qui sont  maltraités, car vous aussi, vous avez un corps. Que le mariage soit honoré de tous, que l'union conjugale ne soit pas profanée, car les débauchés et les adultères seront jugés par Dieu. Que votre conduite ne soit pas inspirée par l'amour de l'argent : contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit : "Jamais je ne te lâcherai, jamais je ne t'abandonnerai..."

Bonjour et doux début de week-end à tous !

04/02/2023

PETITS VERSETS DU JOUR : (Rm 11, 33-36)

Yɔ́ gʉ̂' pâ' fʉ' ba zhyǝ̌nwǝ Sî bǝ́ tə̀ fò' ! Pǝ́ mo lǝ zhyə̂ yǝ ntî nǝ́fyǝ̀'; waǝ̌ ghə nə́ cyə nǝ̂ mjyǝ myə́ǝ́ ? Waǝ̌ lǝ̌ zhyǝ́ ntúŋ Sí ? Â waǝ̌ yǝ e lǝ̌ tɔ́k é â ? Waǝ̌ lǝ̌ lǝŋdzǝ há bí í tǝ́ bǝ́ byáp gaǝ́ ê tí bâ' ? Nǝ́kǝ́lǝ́ bâkǝ́lǝ̂ fǝ́ á bí í, nǝ́ŋ bǝ́ shyǝ́ â m nǝ́ é, nǝ́ŋ bǝ́ â yǝ́. Á ghámtǝ mama pǝ́ bí í ! Ǎ pó'o.

 waə̌ pâ' Sǐ â ? Tǝ thǝ́ Sí â thǝ́ waǝ́ lɔ́ɔ́ ? 
Pǝ há pá'lǝ́ bî Cyǝpɔ pá' e dí jám wɔ́kpǝ nǝ́ yǝŋ sásǝdê dzǝ̂mtɔ̌ ! 

Quelle profondeur dans la richesse, la sagesse et la connaissance de Dieu ! Ses décisions sont insondables, ses chemins sont impénétrables. Qui a connu la pensée du Seigneur ? Qui a été son conseiller ? Qui lui a donné le premier et mériterait de recevoir en retour ? Car tout est de lui et par lui, et pour lui. A lui la gloire pour l'éternité ! Amen.

Bonjour et paisible week-end à tous !

06/02/2023

PETITS VERSETS DU JOUR : (Ps 85, 1...16). 

Sî pyányə ba cɔ́mmtsò, cɔ́m mtso mə̌.

Cyəpɔ̂, yú' gi a shɔ́m mtso mə̌, nə̂kə́lə́, gaə̂ bə́ bə́ŋ, bə́ gɛ̀ghə̀ghʉɔ̀. 

La'tə á mə̂jyə o m Cyə̀pɔ̀, jyǝ́ â gaǝ ghiŋ ntʉ̂m yu də́ŋdəŋ; cú'tǝ́ tʉ̂m tsaǝ̌, áá pə́ bwɔ́k tsô tsǔ. 

Cyəpɔ Sî à, gaə̌ gho'tə ó nə̂ guŋ tʉ̂m tsaə̌, gaə̂ gɔ lá' pə́ ghámtə́ tsô tsǔ; â bə ŋkuŋnyə ó ghá'bú nə́ m̀; o lě fəŋ á nté á msûŋ vʉ̌.

Ma' mnyə́ nə́ m shɔ́m mtso mə̌. Há gʉ̂' o bî gɛfa' o, bíŋ bvɔk mû mǝ̂gɛ̀fà' ò.

Lǝmnyǝ́ gap mɔ́de tyǝ̌'pfô bí po lǝ́ o !

Mo lâ' bǝ́ m wu o pǝ́ m yʉ́! 

Dieu de tendresse et pitié, prends pitié de moi.

Écoute Seigneur, réponds-moi, car je suis pauvre et malheureux...

Montre-moi ton chemin, Seigneur, que je marche selon ta vérité ; unifie mon cœur, pour qu'il craigne ton nom.

Seigneur mon Dieu, toujours je rendrai gloire à ton nom.
Il est grand ton amour pour moi : tu m'as tiré de l'abîme des morts...

Regarde vers moi, prends pitié de moi. Donne à ton serviteur ta force, et sauve le fils de ta servante.

Bonjour et joyeux début de semaine à tous.

07/02/2023

PETITS VERSETS DU JOUR : (LOUANGE et INTERCESSION)

Gɛvɔk yɔk bǝ́ Sî yɔ̀k ! 

Ghǝ̌ pyǝ lwɔ́' mco' mǔ nǝ́ yǝŋ tyǝ̌'dzʉ́,  _ fó' ó, gǝ́ â ywǝ́ yǝ â buŋ Tá. 

Gaǝ́ pyǝ níŋ bwányǝ́ nǝ́ o tyǝ́' ɔ pǝ́ tǝ yâ' : _ â mghɔm mɔ̂k ba mfa' mɔ́k pǝ́ ywǝ̂ nǝsé ó nyǝ́nyɔ́. 

Ghɔ́ gǝ́ pyǝ kǝ̂ nyaknyǝ sɔmmo
tyǝ́' ɔ; _ pɔ pyǝ wáp kǝ́ká wɔ́k á, pyǝ lǝ́ ŋwɛ́nyǝ dǝ́ wáp. 

 Cyǝpɔ ywɔ́k cúsǝdê shyǝ̂ŋkû' bɔ́mtǝ́ wɔ́kpǝ̀ ! 

Notre Sauveur et notre Dieu !

 Donne-nous de garder aujourd'hui tes commandements, _ en faisant comme toi ce qui plaît au Père. 

A chaque heure de ce jour, puissions-nous te bénir : _ que nos paroles et nos actes soient ta vraie louange.

Accorde-nous de ne contrister personne aujourd'hui ; _ à  ceux qui nous rencontrent, fais-nous porter la joie.

Bonjour et merveilleux mardi à tous !

08/02/2023

PETITS VERSETS DU JOUR : (Mc 7, 14...23)

A pô' tǝ̂ Yěsô lə ghɔ̌m bí pə̂ŋkʉ̂ pyə́ gaə̂ : "Jyə́ â ba wɔ̂ ŋkwi' bə́ á pə təghəthə́ lə́ ? Jyə́ á tʉɔ bí po nə́ yû' gaə̂ sɔmywə́ yə â fə́ m dzʉ̌ tə́ ŋkó nə́ mo á ka ghə́ nə́ viŋ é, nə́pâ' a tə̂ ŋkó ntʉ́m tʉ̂m tsyə́ á, â ŋkó m vǎm é bíŋ sɔ́pnyə́ dzə́ŋ â m kwa. A pə́ pô' tə̂ Yěsô ghɔ̂m gaə́ â bə guŋ tsə́tsʉ́ pùŋ. 
E lə pǐŋ gɔm gaə̂ : "Ywə́ yə â ntə́m nə́ mo á nê bviŋ é nə̂kə́lə́, mkwɛnyə mcâk ntə́m á vǎm mò : mghìŋ cwə̀pùŋ, cǔŋ, nə́ zhwə̂ mò, ghàp, nə́ kuŋ ŋkáp, sə̂tʉ̌m, mfʉm, nwə cʉ̀', ghò'nyə̀, kǒ'nwə̀, ka'nə́ pú à də̀ŋtə̀kù'. Guŋ mnwə cwəpuŋ mɔ nê bviŋ mò, nə́ŋ bə́ ntə́m á vǎm é.

Buŋbuŋ wénésǝdê dzə̂dzə, tyə̌' sim gwyə́ Jo bí po ! 

Kǝ̂ tǎk kwǝ nɔm dzǝ̂ yǝ́ bvʉ́! 

...Alors Jésus dit à ses disciples : "Êtes-vous donc sans intelligence vous aussi ? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans l'homme en venant de dehors ne peut pas le rendre impur, parce que celà n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre pour être éliminé ?" C'est ainsi que Jésus déclarait purs tous les aliments. Il leur dit encore : "Ce qui sort de l'homme, c'est cela qui le rend impur. Car c'est du dedans, du cœur de l'homme que sortent les pensées perverses : inconduites, vols, meurtres, adultères, cupidités, méchancetés, fraude débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Tout ce mal vient du dedans, et rend l'homme impur.

Bonjour et agréable mercredi à tous.

09/02/2023

PETITS VERSETS DU JOUR : (Is 66, 1-2). 

Cyǝpɔ Sǐ wǝ́ gɔ́m gaǝ̂: Kɛbǝ̂ŋ bǝ́ kwo' nǝfo tsaǝ̌, dǝmcǎ' nǝ́ŋ bǝ́ ntʉ̂mkwǝ̀ à. Tǝ pô gɔ kwǝ́ pa' bǝ̂m tsʉ'kǝ ? Tǝ yaǝ tsʉ' hwítǝ̂ gɔ pǝ́ m hǝ́ ? Tsǝ̂ bâ bǝ́ â mfa' nthǝ́bû mǝ̌, yá awɛ́ pǝ́ â yaǝ̌. Ghɔm Cyǝpɔ Sǐ. Mo yǝ gaǝ̂ ntʉ́ mnyǝ́ nǝ́ é á, â bǝ́ ŋkə̀mnyə̀, mo yaǝ́ yǝ tʉ̂m tsyǝ̂ bwátǝ́, e pǝ́ jú' ghɔm tsaǝ̌ bwɔ́k.

Pə kámtə́ gaə́ yǝ̂ŋ bǝ́ tɔ́sǝdê ntâmdzǝ.

Jwǝjwǝ pwɔ̂k sɛ̂ bǝ e kwyǝ́. 

Ainsi parle le Seigneur : Le ciel est mon trône, et la terre l'escabeau de mes pieds. Où donc me bâtiriez-vous une maison ? Où serait le lieu de mon repos ? Tout cela, c'est ma main qui l'a fait, et tout cela est à moi —oracle du Seigneur. Celui que je regarde, c'est le pauvre, celui qui a l'esprit abattu et tremble à ma parole.

Bonjour et très agréable jeudi à tous, dans la crainte du Seigneur.

10/02/2023

PETITS VERSETS DU JOUR : (Ct 8, 7). 

Pə̂ mcə myə â dzə́ŋ á lə pí mɔ́k ŋkùŋnyə̀; pə̂ fashyə lə lá' ŋkwâ. Mo khʉ̂m dyə̂ e â wɛ́ há gaə́ e nə jó ŋkuŋnyə, bə yə́ pê gɔ pə́ da'gaə́ pú kwí bíŋ ntám â kúsô gwyə́ thə́ é. 

Pú tǝ̂ gǝm Sí tǝ́ níŋ cwyǝ̀p pǝ̀. 

Po ywɔ́k pǝpúŋ nǝ́ yǝŋ fǝládê sɛ̂sǔ! 

Les torrents ne peuvent éteindre l'amour, les fleuves ne l'emporteront pas. Si quelqu'un offrait toutes les richesses de sa maison pour acheter l'amour, tout ce qu'il obtiendrait, c'est un profond mépris.

Bonjour, et joyeux début de week-end à tous.

11/02/2023

PETITS VERSETS DU JOUR : (2 P 1, 10-11). 

Mfə̌mfə́, po káktʉɔ nə́ cəŋtə ntɔ́m pâ' Sǐ lə kě wɔ́ bíŋ shí wɔ́ áá. Po ghə pô' bə pə́ po lə kótə̀. Â pə́ pô' jyə nəŋkó ntʉ́m nəfo mama Cyəpɔ ba Gɛvɔk yɔkpə Yéso Krǐsto, hé bí pə á tə pə jwók bú' nə́.

Mo lâ' bǝ́ m wu o pǝ́ m yʉ́

Buŋbuŋ sásədê gɔ̂sʉɔ̌ bí ŋkɛ̂mò !

Gûŋ bǝ́ m jʉ̀m

Frères, redoublez d'efforts pour confirmer l'appel et le choix dont vous avez bénéficié ; en agissant de la sorte, vous ne risquez pas de tomber. C'est ainsi que vous sera généreusement accordée l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ. 

Bonjour et très agréable fête de la jeunesse à tous !

13/02/2023

PETITS VERSETS DU JOUR : INTERCESSION. 

Gɛvɔk dəmca', ghə̌ monəŋ cʉɔ́tə́ â m bǝ̌ŋ ò.

Cyəpɔ̂, yu gʉ̂' bə́ ŋkùŋnyə̀; â bə pyə̌ pwá : sɔ' ŋkwítə́ wɔ́k.
Lé Dyə̂sî o yə â bə á sa dəmcǎ' : áá cyányə́ Buŋŋkʉɔ tə gɔ́ ŋkəm tǝ ŋɔ̂nəpɛ.
O tə̂ bə́ gʉɔ səsʉɔ nə̂ sɔmmo nə́ pyə pə́; _ ghə̌ pɔ pyə wâp mǝmtǝ ó ntʉ́m jʉ́m á có' pú nə́ ò.
O lə yɛ̌ mo bə fʉ lə tǎm é fə́ vàm; _ ghɔ́ shɔ́m wɔ́k nə̂ mko'tə mɔ́k.
Lə mfə̂ pɔ́k pyə wáp támdzə á ntʉ́m Tísuŋ dɔ̂lɔ̌, tsʉ' yə Sî gɔ sɔ' pə́ guŋ mnwə awɛ́ bî guŋ pɔ awɛ́.

Buŋbuŋ gap mɔ́de ntâmgǒ bí po lǝ́ o ! 

Sauveur du monde, attire à toi tous les hommes! 

Seigneur, ta puissance est bonté;
_ nous sommes faibles : viens à notre secours.
Regarde ton Église dispersée dans le monde : _ qu'elle porte l'Évangile jusqu'aux terres lointaines.
Tu n'es pas loin de chacun de nous :
_ laisse-toi toucher par ceux qui t'approchent dans l'obscurité.
Tu as guéri l'aveugle de naissance ; 
_ prends pitié de nos infirmités.
Accueille nos frères défunts dans la Cité sainte, 
 _ où Dieu sera tout en tous.

Bonjour et bon début de semaine à tous.

14/02/2023

PETITS VERSETS DU JOUR : (Ps 48-II, 17-21). 

Mo tsʉ̂ ŋka' â dǝŋ gaǝ̂kǝ́lǝ́, tǝ́ bǝ́ gɔ sɔ' pí ghɛnyǝ é, bǝ a kwítǝ́ é m kǝ ! 

Kǝ̂ pwɔ̌k mo yǝ ê shú'tǝ́ tsǝ́ ŋkà', bǝ́ jwɔ́k dǝ́ tsǝ́ mtʉɔdǝŋ ŋkwíŋ dyǝ̂ e : e tǝ́ nǝ̂ tsǝ̂ŋ mɔ̂kgwyǝ́ dǝ́ sɔmywǝ́ pǝ́; ghámtǝ e lǝ nǝ́ŋ bǝ́ dzǝ́ŋ shyá é. 
E kǝ̂ bǝ́ sîcǎ' bǝ́ sú co' dǝ́ nthǝ̂pû e dá'tǝ́ : «Pû ntogǝŋ thǝ́ o nǝ́pá' ô jɔ́ gaǝ́ ǒ kù' ! » Da'gaǝ́ o pǝ́ dzǝ́ŋ pâ' m nǝ́ kwyátǝ ŋkhǝnyǝ mtâ pǔ pyǝ, wáp ka lá' bíŋ jɔ́ dɔ̂dzʉ̌. 
Mo zhî á gaǝ̂kǝ́lǝ́, tǝ́ bǝ́ tǝghǝthǝ́, bǝ ê gɔ cʉ á pâ' kɔm mnɔm pyǝ pú nǝ gɔ́ m nǝ́ watǝ áá.

Mo kɔ̂p ŋka' â dǝŋ gaǝ̂kǝ́lǝ́, tǝ́ tǝpǝ̌ hé mfǝ́ pyǝ́, bǝ ê bǝ́ á kwa' bû'cutǝ̌m. 

Nǝ̂ ywɔ̌k cúsǝdê tyǝ̌'pfô ɔ, bɔ́m nǝ́ ghǝnwǝ pâ' tǝghǝthǝ́.

Que sert à l'homme de gagner l'univers s'il vient a perdre son âme ?

Ne crains pas l'homme qui s'enrichit, qui accroit le luxe de sa maison : aux enfers, il n'emporte rien ; sa gloire ne descend pas avec lui.
De son vivant, il s'est béni lui-même. "On applaudit car tout est bien pour toi !"
Mais il rejoint la lignée de ses ancêtres qui ne verront jamais plus la lumière.
L'homme comblé qui n'est pas clairvoyant, ressemble au bétail qu'on abat.

Bonjour et joyeux mardi à tous.

01/03/2023

PETITS VERSETS DU JOUR : (Mt 20, 25-28).

A lə pə̌ pô' Yěsô ké pə̂ŋkʉ̂ pyə́ gɔ́m bí pú gaə̂ : «Pǒ zhyə́ gaə́ pəsá' gûŋ də â tʉɔ yáp nə́ sá' mgùŋ, pɔ gwyə́gwyə́ pə́ da'tə gʉ̂' yap. A tə̂ gɔ pə́ pô' cəcə̌ po pə́ : mo yə ě wə́ shə́ŋ nə́ pə̂ yəgwyə́ cəcə̌ po â gɔ pə́ gɛfa' yɔ; bé á mo pə̂ shə́ŋ nə́ pə̂ dəŋdzə cəcə̌ po, e pə̂ ŋkwɔ yɔ. A pô' tə́ Mú mo la tə̂ sɔ' m dəmcǎ' gaə́ pú fá' bí í pə́, e lə̂ sɔ' m nə́ fa', piŋ há vɔk é nə yó thə́ pɔ tə jɔ́m.»

Pyányə̌ nyaptə shyə́ gʉ́'. 
Po ywɔ́k pəpúŋ nə́ yəŋ wénɛ́sǝdê ntâmgǒ.

Alors Jésus appela ses disciples et leur dit : "Vous le savez : les chefs des nations les commandent en maîtres, et les grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne devra pas être ainsi : celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur ; et celui qui veut être parmi vous le premier sera votre esclave. Ainsi le Fils de l'homme n'est pa venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude.

Bonjour et agréable mercredi à tous.

02/03/2023

PETITS VERSETS DU JOUR : (Mt 7, 7-8.12). 

A lə pə̌ cwəbɔ́ɔ Yěsô pə́ gɔm bí pə̂ŋkʉ̂ pyə́ gaə̂ : «Po lô bə pû gɔ há bí po; po cə̂ŋ bə pô gɔ yɔ́, ŋkó'tə̂ bə pû gɔ hé bí po. Nǝ̂kǝ́lǝ́, mo lô bǝ pû gɔ há bí í; mo cǝ̂ŋ bǝ ê gɔ yɔ́, ŋkó'tǝ́ jyǝ bǝ pû gɔ hé... 
Pô'lə́, bâkə́lə́ yə pô shǝ́ŋ gaə́ pyəshə́ pɔ ghə́ nə́ po á, ba wɔ̂ yɔ́, po ghə́ pô' nə́ pú : a pâ' Mco' pú a mghǎmdô' gɔm áá.»

Buŋbuŋ tɔ́sǝdê tyǝ̌'pfô bí po lǝ́ o !
 
Mo tǝ̂ a bǝ́ dóló gɔ́m gaǝ́ pú ló'nyǝ́ gǝ́ ê ghɔ́ pǝ́. 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : «Demandez, on vous donnera ; cherchez, vous trouverez; frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit ; qui cherche trouve; à qui frappe, on lui ouvrira... 
Donc, tout ce que vous voudriez que les̵ autres fassent pour vous, faites-le pour eux, vous aussi : voilà ce que disent la Loi et les prophètes.»

 Bonjour et très joyeux jeudi à tous.

03/03/2023

PETITS VERSETS DU JOUR : (Ez 18, 21...25). 

Cyəpɔ Sǐ ghɔm gaə̂ : Mo cwəpuŋ ma' mka' nə̂ guŋ cwəpuŋ yə e kə̂ gə á, dwɔ' guŋ mco' mə̌ gíŋ nə̂ də́ŋdəŋ ba nyə́nyɔ́, bə ê gɔ vɔk; bə e tə̂ gɔ pfʉ́ pə́. Pú tə̂ gɔ piŋ kámtə́ sɔm nə́ bâpbáp mnwə myə́ pə́, bə jyə də́ŋdəŋ yə ě wə́ gíŋ nə́ á há vɔk bí í ...
Tə́ modə́ŋdəŋ tə̂m nə̂ jyə də́ŋdəŋ ŋkó nə̂ cwəpuŋ, fó' mcyəya' myə mocwəpûŋ ntɔ́m á, bə pə́ mo lə píŋ ŋkámtə́ də́ŋdəŋ yə e kə̂ giŋ nə́.

Mo pə̂ gə́ pəpúŋ, e kə̂ le jʉ̀m, e kə̂ těŋ tə́ŋ.

Po ywɔ́k pǝpúŋ nǝ́ yǝŋ fǝládê shyǝ̂ŋkǔ' !

Ainsi parle le Seigneur : Si le méchant se détourne de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe tous mes décrets, s'il pratique le droit et la justice, c'est certain, il vivra, il ne mourra pas...Mais le juste, s'il se détourne de sa justice et fait le mal en imitant routes les abominations du méchant, ...toute la justice qu'il avait pratiquée, on ne s'en souviendra plus.

Bonjour et très bon début de week-end à tous.

04/03/2023

PETITS VERSETS DU JOUR : (Mt 5, 43...48). 

A lə pə̌ cwəbɔ́ɔ, Yěsô ghɔ̂m bí pə̂ŋkʉ̂ pyə́ gaə̂ : Po lə yû' bə pú ghɔm gaə̂ : "Ô gɔ pə́ kuŋ fə̂ o nə́ŋ pɔ gɛ̀bò ò". Mpá' myə á, gaə̌ ghɔm bí po gaə́ : po kúŋ mghɛbo pɔ́ nə́ŋ shwyə́'nyə́ Sí nə́ pɔ pyə wâp bɔ wɔ́ á, jyə́ á po pə́ kwa' pǒ Tâ yɔ́ yə ê bə́ kɛbəŋ á nyə́nyɔ́ nə̂kə́lə́, ê gə nam e sá' nə́ pɔcwəpuŋ ba nə́ pɔpəpúŋ, gə̂ bəŋ lú nə́ pɔdə́ŋdəŋ ba nə́ pɔmfʉ̀m... Ǎ pô' bé á po pə̂ ŋkúŋ â da' pɔ pyə wâp ŋkuŋ wɔ́ á, bíŋ bə́ shâ'tə́ á mfə̂ pɔ̂ bə pǒ fo' kwa' yá ntî dǎmjɔ́ɔ́ ? Ba pətəzhyə̌sí tə̂ gə yáp á pô' áa ?

Mo tsǝbo bǝ o ká waǝ́ ?

 Sǐ támdzə nə́ yəŋ sásədê dzǝ̂dzə, gə́ pǝ ywók gǝ́ â pəpúŋ !

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : «Vous avez appris qu'il a été dit : tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien ! Moi, je vous dis: aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux ; car, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment...si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire ? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant ?...»

Bonjour et grâcieux week-end à tous.

06/03/2023

PETITS VERSETS DU JOUR : (Lc 6, 36-38). 

A lə pə̌ cwəbɔ́ɔ, Yěsô pə́ gɔm bí pə̂ŋkʉ̂ pyə́ gaə̂ : "Po pə́ shɔ́mmtso, də́ŋdəŋ pá' Tâ yɔ̂ bə́ gɛcɔ́mmtsò. Po kə̂ cwǒ'tə́ sá', bwɔ́k pá' pú dí shwó'tə́ wɔ̂ yɔ́. Po kə̂ ghə̌ mo vʉ́ sá', pú tí gə́ po vʉ̂ yɔ́. Po wá' mhɔ̌ pú tí gwâ' mɔ́. Po há, pú tí nə̂ hâ yɔ̂ bə pú cáp, hyá, shî'tə́ tə á yâ' fo' tə́ pú vɔ́p pʉə̌ po. Nə̂kə́lə́, pû gɔ sɔ' lə á ywə́ yə pô nə fô' yə́ pyəshə́ pɔ á tə́ nə fo' yɔ́."

Mo pɔ́m nám ! 
Ywǝ́tsʉ̂ jɔ́ nwǝ sɔ́' síŋ mò. 

Pə zhí á pəghap tǝkeŋ pú ntʉ́m yǝŋ gap mɔ́de sɛ̂sǔ!

En ce temps-là, Jésus disait à la foule : "Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés ; ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez et l'on vous donnera : c'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante qui sera versée sur le pan de votre vêtement ; car, la mesure dont vous vous servez pour les autres, servira aussi de mesure aussi pour vous."

Bonjour et fructueuse semaine à tous.

07/03/2023

PETITS VERSETS DU : (Mt 23, 1...12). 

A lə pə̌ cwəbɔ́ɔ Yěsô ghɔ̂m gaə̂ : "Pə Skrîbə pú a pə Farizyâ shwə́ á dǝm kwo' Mósɛ̂ tə́ jí'tə́ lá'. Pô'lə́, po yú' ywə́ yə â ntə́m shwə̌ pú á, bíŋ gíŋ pá' wâp gɔm áá. Da'gaə́ po pɔ́m nə́ fo' mfa' máp nə̂kə́lə́, wâp gɔm Ghɔmsí te' da'gaə́ wáp lə pə́ ntɔ́m. Wâp nthə́ ŋkəm dzaətsaə ntʉ́ thə́ pɔ̀mnə̀ŋ, tə́ kwa' wáp lə pə́ ŋkúŋ nə́ kwà. Wáp nə̂ ghə bəkə́lə́ bə́ shə́ŋ á gaə́ pú yɔ́ wáp... Wâp ŋkó tsʉ' la'nwə shə́ŋ â kwo' mkù'...
Mo gwyə́ cəcə̌ pô gɔ lə nə̂ e ghə gɛfa' yɔ. Mo ŋâ' nə̂ e, bə pû gɔ fí' í; nə́ŋ də́ nə̂ e sí, bə pû gɔ pʉ́' é.

Pə yú' ntɔ́k, gíŋ nə́, bvɔ̂k shǝ́ mnwǝ nǝ́ yǝŋ cúsədê gɔ̂sʉɔ̌ !

En ce temps-là, Jésus déclara : "Les scribes et les Pharisiens enseignent dans la chaire de Moïse. Donc, tout ce qu'ils peuvent vous dire, faites-le et observez-le. Mais n'agissez pas d'après leurs actes, car ils disent et  font pas... Ils attachent des pesants fardeaux difficiles à porter, et ils en chargent les épaules des gens ; mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doit. Toutes leurs actions, ils le font pour être remarqués des gens...ils aiment les places d'honneur dans les dîners...Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Qui s'élèvera sera abaissé, qui s'abaissera sera élevé.

 Bonjour et joyeux mardi à tous.

08/03/2023

PETITS VERSETS DU JOUR : (Ph 2, 12b-15a). 

Po lǝ́ nǝ́ pwɔ̂k ba nǝ́ cǝŋtǝ há mku', shǝ́ŋ ywǝ́vɔk yɔ́ tǝ sǝ́ŋ, tǝ́ da' cwǝyǝ gaǝ̌ sí á pǝ́, gɔ́m te' gɔ́m cwǝyǝ n tǝ yaǝ̌ sí áá. Nǝ̂kǝ́lǝ́, yǝ nǝ́kuŋ Sǐ nê gǝ tǝ́ po pǝ́ níŋ thǝ́ nǝ̂ fa', dúpá' ê bap â pǝpúŋ nǝ́ po áá. Po pǝ́ fâ' bǝkǝ́lǝ́ pǝ́ tǝ vamtǝ̀, tǝ tɛshwǝ̀; â cyǝ́ m pô'ó po pǝ́ tǝbya bíŋ bǝ́ dɔ̂lɔ̌, wɔ́ pǝ́ e pô bǝ́ pó Sî tǝ pǎp mviŋ, ntʉ́m ta' sɔknyǝ́ wɔ́dzʉ̂ cwǝpuŋ, ŋkyǝ́' pâ' msɛ ntʉ́m dzʉ́.

Mo lǝ lúŋ nú' kǝluŋ hyá, bǝ pû gɔ kwí pfaǝ́, nǝ́ŋ tʉ' mjwǐ. 

Yǝ̂ŋ bǝ́ wénésǝdê dzǝ̂mtɔ̌ !  

Travaillez à votre salut, avec crainte et profond respect; ne le faites seulement quand je suis là, mais encore bien plus maintenant que je n'y suis pas. Car c'est Dieu qui agit pour produire en vous la volonté et l'action, selon son projet bienveillant. Faites tout sans récriminer et sans discuter; ainsi vous serez irréprochables et purs, vous qui êtes des enfants de Dieu sans tache.

Bonjour et merveilleux mercredi à tous les croyants.

09/03/2023

PETITS VERSETS DU JOUR : (Jr 17, 7-10). 

Cyəpɔ Sǐ ghɔm gaə̂ : «Buŋtsê bə́ mo yə ê há ka'tə é bî Cyə̀pɔ̀, mo yə Cyəpɔ bə̂ yə̀ mɔ̀ktə̀. Ê gɔ sɔ' cwə́ pâ' ta'thə̂ bə pú pá kə́ŋshyə, a pə́ siŋ mŋɛ myə́ shyə : a lə pə́ bwɔ́k cwəyə nǎm wə́ sɔ́' á, mhwə myə́ pə́ shwə́ â mimnyəmimnyə. A pə́ kapləm e lə cɔ́m nə̂kə́lə́, pə́ a lə kɔ́ é nə́ yâm ntɔ̌m. Pǝ̂ sɔm mfʉm lǝ cyǝ́ myǝ â ntǝ́m tʉ́m mò, tsyǝ́ hwǝ tǝ̌wǝ́ pǝ́. Pǝ̂ waǝ̌ zhyǝ́ yá ? Da' myǝ Cyǝpɔ yǝ ê jyǝ́ ghɔm ntúŋ jyǝ̂ tsyǝ́ vʉ́', nǝ́ nǝbá' mghiŋ, ba mfa' bǝwaǝ̌lǝ́ bí í.»

Pə lányə́ nə́ ma' yɔkpə gwa da' bî Cyə̀pɔ̀ ! 
Pyanyǝ́ tɔ́sǝdê ntâmgǒ bí po lǝ́ o !

Béni soit l'homme qui met sa foi dans le Seigneur, dont le Seigneur est la confiance. Il sera comme un arbre planté près des eaux, qui pousse vers le courant ses racines. Il ne craint pas quand vient la chaleur : son feuillage reste vert. L'année de la sécheresse, il reste sans inquiétude : il ne manque pas de porter des fruits. Rien n'est plus faux que le cœur de l'homme, il est incurable. Qui peut le connaître ? Moi, le Seigneur, qui connaît les cœurs et qui scrute les reins, afin de rendre à chacun selon sa conduite, selon le fruit de ses actes."

Bonjour et merveilleux jeudi à tous.

10/03/2023

PETITS VERSETS DU JOUR : INTERCESSION

Yésô Gɛvɔk yɔk, pyǝ̌ sé ó

O lǝ yǔ'nyǝ tǝ bíŋ nǝ́ pfʉ̂, nǝ́ jí'tǝ́ wɔ́k pô' lwɔ̀dzǝ̀ ŋkùŋnyǝ̀.

Ô bíŋ nǝ́ kwa do mnwǝcwǝpuŋ, nǝ́ da'tǝ wɔ́k gʉ̂' puŋtʉ́m Tá.

Ô shwyǝ́'nyǝ́ nǝ́ pɔ pyǝ wáp lǝ kwetǝ ó dǝm bɛnyǝpɛnyǝ á, a lányǝ wɔ́k nǝ́ wâ'mhɔ á tǝ lejʉ̀m.

Ô shwó'jyǝ lǎ'puŋ bî bʉɔtʉ̂m samshwǝ, a há nǝ́ mɔktǝ bí pyǝ.

Ô dunǝ̂vʉ̌ nǝ̂ batǝ tyǝ̌' tá, nǝ́ bʉ́' mpfaǝ́sí pyǝ wáp ntʉ́m hwítǝ̀.

Buŋbuŋ fǝládê tyǝ̌'pfô bí po lǝ́ o !

Bonjour et agréable début de week-end à tous !

Jésus notre Sauveur, nous t'adorons

En te faisant obéissent jusqu'à la mort, tu nous apprends le plus grand amour. 

En prenant sur toi la malédiction du péché, tu nous révèles la bienveillance du̧ Père.

En priant pour ceux qui t'ont mis en croix, tu nous entraînes au pardon sans mesure.

En ouvrant le paradis au malfaiteur repentant, tu rends possible notre espérance.

En ressuscitant le troisième jour, tu relèves ceux qui sont endormis dans la paix.

Bonjour et agréable début de week-end à tous !

Jésus notre Sauveur, nous t'adorons

En te faisant obéissent jusqu'à la mort, tu nous apprends le plus grand amour. 

En prenant sur toi la malédiction du péché, tu nous révèles la bienveillance du̧ Père.

En priant pour ceux qui t'ont mis en croix, tu nous entraînes au pardon sans mesure.

En ouvrant le paradis au malfaiteur repentant, tu rends possible notre espérance.

En ressuscitant le troisième jour, tu relèves ceux qui sont endormis dans la paix.

Bonjour et agréable début de week-end à tous !

19/04/2023

PETITS VERSETS DU JOUR : LOUANGE et INTERCESSION.

Sî Yěso Krǐstò, pǝ̂ yɔk Sí! 

Sî ŋkyǝ̀'nyǝ̀, ví' ŋka' ó mtʉ́m pyǝ, _ jyǝ́ á pyǝ cwyǝ́'nyǝ́ ó pǝ́ nyǝ́nyɔ́ :

Sɔ́k mkɛnyǝ mɔ́k, níŋ gʉ́' nǝ̂ tsǝ́ tsyǝ pyǝ̌ wǝ́ sʉ́m á, _ gǝ̌ pyǝ kǝ̂ pwǎ nǝ́ zhyǝ̂ nǝ́ cwé ntéŋ ó. 

Ghǝ̌ mnyǝ̂ mɔ́k pǝ́ dǝ́ â mpǝ̌ŋ díŋ ó, _ bíŋ gǝ̌ pyǝ a pú pǝ́ bǝ́mtǝ́ ntéŋ ó. 

Ghǝ̌ tsǝ̂ tsǔ ywɔ́k gǝ́ pyǝ ŋwɛ́nyǝ́ nǝ́ yǝŋ tyǝ̌'dzʉ́, _ jyǝ́ á pyǝ zhyǝ́ gʉ̂' ŋkuɲnyǝ o zhwop sé ó gaǝ̂ :

 Cyǝpɔ lǝ́ ŋwɛ́nyǝ sɔ́' bí pǝ, nǝ́ yǝŋ wénésǝdê tyǝ̌'pfô. 

Sois notre Dieu, Dieu de Jésus Christ !

Dieu de lumière, pénètre nos cœurs de ta clarté _ pour qu'en toute vérité, nous puissions te prier. 

Purifie nos intentions, fortifie nos désirs,  _ rends-nous fermes dans l'assurance qui nous fait crier vers toi. 

Fais que nos yeux te voient dans les pauvres, _ et qu'avec eux nous t'implorions. 

Réjouis-nous de tes biens tout au long de ce jour, _ et, sûrs de ton amour, nous pourrons chanter :

Bonjour et merveilleux mercredi à tous !

20/04/2023

PETITS VERSETS DU JOUR : (1 P 3, 18.22). 

Mfǝ̌mfǝ́, Krǐsto lě mpfʉ́ mla' mhɔnwǝ, ŋkwi cʉ̌m a kû'; yʉ́ mo dǝ́ŋdǝŋ lǝ̂ mpfʉ́ pô' nǝ̂ thǝ́ pɔ pyǝ wáp hɔ á, bǝ́ shǝ́ŋ nǝ́ lǝ wɔ́ gɔ́ dzǝ̂ Sǐ. Pú lǝ zhwǝ̌ é nǝ́ bǝ̌ŋnǝ̂ é; Sǐ pîŋ bá' é ntʉ́m Zhwènyǝ̀. Yʉ́ yǝ e lǝ kwô' m kɛbǝŋ â bǝ ě cyǝ mcó'sí pú a guŋ mgʉ̌' myǝ pú tǝ̂ jɔ́ á, bǝ́ shwǝ́ nǝ̂ ghǝ̌ŋ pûtʉɔ Sî Tá.  

Mo lâ' bǝ́ m wu o pǝ́ m yʉ́ ! 

Buŋbuŋ tɔ́sǝdê shyǝ̂ŋkǔ' bí po lǝ́ o ! 

Le Christ est mort pour les péchés, une fois pour toute; lui le juste, il est mort pour les coupables afin de vous introduire devant Dieu. Dans sa chair, il a été mis à mort; dans l'esprit, il a été rendu à la vie. Il est monté au ciel, au-dessus des anges et de toutes les puissances invisibles, à la droite de Dieu. 

Bonjour et joyeux jeudi à tous.

21/04/2023

PETITS VERSETS DU JOUR : (PS 114)

Gaə̌ kuŋ Cyə̀pɔ̀ : ê jú' mcwyə́'nyə mə̌; ê bɔ́ tə̂ŋ é jú' á : gaə̂ gɔ ghə teŋ é tə lá' pfʉ́.
Cyəpɔ̂ bə́ də́ŋdəŋ, bə́ cɔ́mmtsò; Sî yɔ̂k bə́ pyányə̀: n də pwǎ e sɔ̂' ŋkwítə́ á.
E lě nté ghɛnyə á msûŋ vʉ̌, shí' shyətsə̂ á, gə̂ n də hɔ́ kwə á.
Gaə̂ gɔ pə́ ghiŋ bə̂ŋ Cyəpɔ dəm cǎ' pɔ̀mtʉɔ̀.

Pə pú' bú fǝládê dzǝ̂dzə ɔ, dó gaə̂ Cyəpɔ zhɔ́k shu ntʉ́m guŋ yɔ́kpǝ̀. 

Pú tǝ́ a bǝ́ jɔ́kshu sɛ́ mpfǝ́ pǝ́

J'aime le Seigneur : il entend le cri de ma prière ;
Il incline vers moi son oreille : toute ma vie, je l'invoquerai...
Le Seigneur est justice et pitié, notre Dieu est tendresse.
Le Seigneur défend les petits : j'étais faible, il m'a sauvé...
Il a sauvé mon âme de la mort, gardé mes yeux de larmes, et mes pieds de faux pas.

Bonjour, et bon début de week-end.

22/04/2023

PETITS VERSETS DU JOUR : INTERCESSION. 

Mû Sî màmà, kwítǝ́ wɔ́k ! 

Pyǝ̌ teŋ ó nǝ̂ thǝ́ pɔ pyǝ, gho, vʉ̌ kǝ pǔ' wǝ́ hyá wáp : _ yɛ wáp, zhwyǝ́tǝ́ wáp, té wáp mtʉ̀. 
Pyǝ̌ cwyǝ́'nyǝ́ ó nǝ̂ thǝ́ pɔ pyǝ wáp wá' mjyǝ mǔ : _ ghǝ̌ wáp yɔ́ cɔ́mmtso o, ba ŋwɛ́nyǝ nǝ́ cwǝ̂ ntʉ́m ma sǝ́. 
Nǝ́ wɔ́k mghɛmhɔ̀, wu yǝ o lǎm hɔ́ sɔm cʉ́m á, ghǝ̌ pyǝ yɔ́ ó pâ' fyǝ'shɛ yǝ ê shɔ́mmtso áá. 
Nǝ̂ bǝyá mo lǝ́ sîcǎ', ba nǝ́ pɔ pyǝ wáp támdzǝ á, pyǝ̌ teŋ ó. 

Tǝ thǝ́ Sí á, thǝ́ waǝ́ lɔ́ɔ́ ? 

Buŋbuŋ sásǝdê ntâmdzǝ bí po ! 

Fils du Dieu vivant,  sauve-nous !

Nous t'implorons pour ceux qui subissent la maladie, le deuil, la servitude : _ guéris-les, fortifie-les, délivre-les.
Nous te prions pour ceux qui ne suivent plus tes chemins : _ qu'ils découvrent ton pardon et la joie d'une vie nouvelle.
Pour nous pécheurs nous t'implorons : _ accorde-nous de trouver en toi, qui n'a commis nulle faute, un juge miséricordieux.
Pour tout homme en ce monde, nous te prions, et pour ceux qui nous précédés.

24/04/2023

PETITS VERSETS DU JOUR : (Ps 122, 1-4)

Ŋka' kě sá', pú pʉ̂' guŋ pǝlǝnǝ́sí, álelúyà. 

Gaǝ̌ pʉ́' mnyǝ́ dé ó, wu yǝ ô bǝ́ kɛbǝ̀ŋ. 
Kwa'pâ' pu' bǝ́ dé pú táp e, kwa'pâ' mnyǝ́ gopu' bǝ́ dé pú máp e á, mnyǝ̂ mɔ́k pʉ́' bǝ́wǝ́ byáp cɔ́mmtso Cyǝpɔ Sî yɔk yǝ ê bǝ́ kɛbǝ̀ŋ. 
Cɔ́m mtso mɔ́k m Cyǝ̀pɔ̀, cɔ́m mtso mɔ́k ! Ghɛnyǝ yɔ́k wúŋ mcàp. 
Ǎ piŋ gá'bú : pyǝ̌ wúŋ mwi pɔ pyǝ â bǝ wáp kù', jwyǝ́ mkó'suŋ pǝka'nǝ́. 

Mû gwi mâp e lá' lɔ̂m yǝ́.

Pǝ lǝ́ á hwítǝ ntó' yǝŋ gap mɔ́de gɔ̂sʉɔ̌! 

Une lumière a surgi, tous les humbles ont été relevés, alléluia. 

Vers toi j'ai les yeux levés, vers toi qui es au ciel. 
Comme les yeux de l'esclave vers la main de son maître, comme les yeux de la servante vers la main de sa maîtresse, nos yeux, levés vers le Seigneur notre Dieu, attendent la pitié. 
Pitié pour nous Seigneur, pitié pour nous : notre âme est rassasiée de mépris. 
C'en est trop, nous sommes rassasiés du rire des satisfaits, du mépris des orgueilleux ! 
 

25/04/2023

PETITS VERSETS DU JOUR : INTERCESSION. 

Kámtə́ Dyə̂sî o m Cyǝ̀pɔ̀ !

Tâ, o lə kǔŋ gaə́ Mû u lúnə̂vʉ̌ dá'tə́ nə̂ e bî Mcwiŋkʉɔ̀, _ lə wɔ́k gə́ mkwíntɛ́ lunə́vʉ̂ e.

Wu yə o lə tə̌m Mû u e cyânyə Ŋkʉɔ Pəpúŋ bî mpə̌ŋ á, ghə gaə́ pyə cyányə́ Bùŋŋkʉɔ̀.

Wu yə o lə cya Mû u e tsə̂ ghɔm á, _ cyá mghɛfǎ' wáp káp.

Wu yə o lə cya Mû u e pfyə̂ á kwa' mcyə̂ myə́ nə́ hapmla' mɔ́ po dəmcǎ' á, lə wɔ́k gə́ tsə́ hwítə̀.

wu yǝ o lǝ ghǝ Mû u cwǝ́ ghǝ́ŋ pûtʉɔ ó kɛbǝŋ á, lǝ mpfaǝ́sî pɔ́k ntʉ́m ŋwɛ́nyǝ Nǝfo tsǔ. 

 Sǐ támdzǝ nǝ́ yǝŋ cúsǝdê dzǝ̂mtɔ̌! 

Souviens-toi de ton Église, Seigneur.

Père, tu as voulu que ton Fils ressuscité se manifeste à ses Apôtres, _ fais de nous les témoins de sa résurrection.
Toi qui as envoyé ton Fils porter aux pauvres la Bonne Nouvelle, _donne-nous d'annoncer l'Évangile.
Toi qui as envoyé ton Fils semer la parole, _ envoie des ouvriers à la moisson.
Toi qui as envoyé ton Fils réconcilier le monde avec toi par son propre sang, _ fais de nous des instruments de paix.
Toi qui as fait asseoir ton Fils à ta droite dans les cieux, _ accueille nos morts dans la joie du Royaume.

Bonjour et magnifique mardi à tous !

26/04/2023

PETITS VERSETS DU JOUR : INTERCESSION.

Cyǝpɔ Yésô, sɔ̌' pǝ pǝ́m shwǝ́. 

Wu yǝ nwǝ lǝ cyǝ pǝ̂ŋkʉ̂ pǔ o kwyátǝ wáp mǝ̂jyǝ Emayʉ̂sǝ á, tǝ́mtǝ́ píŋtʉ́m pɔ pyǝ wáp wǝ́ jʉ́zhʉ́' áá. 
Wu yǝ o lǝ kyǝ̌'tǝ́ thǝ̂ yáp nǝ̂ mghɔmsí á, zhí'tǝ́ wɔ́k gaǝ́ pǝ̂ gɔ pǝ́mtǝ́ yɔ́gó' tǝ́ kó ntʉ́m ghámtǝ̀ ò. 
Wu yǝ o lǝ lǝ pó' ywǝ́tsʉ́ gǝ́ pú tîŋ ó á, ghǝ̂ yɔk nǝ́ ghaptǝ lá'tǝ́ gaǝ́ ô bǝ́ bǝ́ŋ pyǝ. 
Wu yǝ ô dǝ ŋwɛ́nyǝ Páska sɛ́nyǝ́ mtʉ̂m mɔ́k á, ghǝ̌ yǝŋ ŋwɛ́nyǝ lǝ́ wɔ́k shʉɔ́tǝ́ bǝ́ŋ pɔ pyǝ wáp wǝ́ nǝ̂ ghiŋ bǝ́ jwíŋ áá. 
Wu Ntʉɔntʉɔ yǝ pǝ́ e lǝ píŋ mpfʉ́ á, há vɔk ó bí pɔ pyǝ vʉ̌ lǝ wáp.  

Ntô' bǔ la sɔ́m. Mo tǝ̂ a bǝ́ dóló gɔ́m gaǝ́ pú ló'nyǝ́ gǝ́ ê ghɔ́ pǝ́. 

 Cyǝpɔ ywɔ́k wénésǝdê ntâmgǒ ɔ bɔ́mtǝ́ wɔ́ !   

Reste avec nous, Seigneur Jésus.

Toi qui rejoignais sur le chemin d'Emmaüs tes disciples découragés, soutiens la foi de ceux qui doutent.
Toi qui ouvris leur intelligence au sens des Ecritures, Apprends-nous qu'il faut souffrir avec toi pour entrer dans ta gloire.
Toi qui t'es fait reconnaître par la fraction du pain, permets que nos partages révèlent ta présence.
Toi qui brûles nos cœurs de la joie de Pâques, fais qu'elle nous porte vers ceux qui s'éloignent tout tristes.
Toi le Vivant qui ne meurs plus, donne ta vie à ceux qui ont connu la mort.

Bonjour et merveilleux mercredi à tous !

27/04/2023

PETITS VERSETS DU JOUR : INTERCESSION. 

Cyǝpɔ pfʉ̂jám, ghɔ́ sɔ́' sha' wɔ́k ! 

Wu yǝ ô bǝ́ gǝgɛ mghɛnyǝ ba yǝ bǝ̌ŋnǝ́ á, _ ghɔ́ bʉ́'tǝ́ mghɛgho ŋkwí' gʉ̂' yap.

Bhǝkâm mpwǎŋkò, _ tǝ́mtǝ́ pɔ pyǝ msɔ̌knyǝ́ kǝ vʉ̌ pǝ́ ŋó' wáp. 

Múmâ ŋkwimo bǝ̌ŋ, _ zhwyǝ́tǝ́ mo yǝ ghǝghʉɔ pû vʉ̌ wǝ́ ŋkɔ́p é. 

A lě shyǝ m nǝ̂ bɛnyǝpɛnyǝ o, ŋwɛ́nyǝ o kó sîcǎ' : _ ghǝ̂ mpfaǝ́sî pɔ́k cǝ̂ŋtǝ́ ŋkó ntʉ́m yǝŋ ŋwɛ́nyǝ̀. 

Kǝ̂ ghaǝ̂ "gaǝ tí tǝ́ "! 

Nǝ́ yǝŋ tɔ́sǝdê tyǝ̌'pfô, â Cyǝpɔ ghǝ́ pǝ ywók ŋwɛ́nyǝ́ŋwɛ́nyǝ́ ! 

PETITS VERSETS DU JOUR : INTERCESSION. 

Cyǝpɔ pfʉ̂jám, ghɔ́ sɔ́' sha' wɔ́k ! 

Visite-nous, Seigneur ressuscité.

Toi le médecin des âmes et des corps, 
_ relève et fortifie les malades. 

Secours des opprimés, _soutiens ceux que frappe l'injustice ou l'échec.  
̃Frère de l'homme seul et misérable, _réconforte celui qui souffre l'épreuve et le deuil. 

Par ta croix, la joie est entrée dans le monde : 
_ accorde à nos défunts la plénitude de cette joie. 

Bonjour et joyeux jeudi à tous 

28/04/2023

PETITS VERSETS DU JOUR : INTERCESSION

Amen ! Amen ! Alléluia!

Mûjʉjʉ páskà, wu yǝ ô sɔk mhɔ sîcǎ', lǝ mcyǝ mǔ myǝ a lǝ pfyǝ á dɔ́nyǝ́ wɔ́k.

Mûjʉjʉ páskà, wu yǝ ô gyǝ́' ŋwà'nyǝ̀ vɔ̀k, ghǝ̌ pɔ pyǝ wâp dzǝ ó á, yɔ̂ bǝ pú vǝ tsô tsáp ntʉ́m ó.

Mûjʉjʉ páskà, wu yǝ tsǝ́ mta'shyǝ vɔ̂k sá' fǝ́ nǝ́ ò, ghǝ̂ msɔm fʉ̂' ó lɔ́m ntʉ́m Dyǝ̂sî ò. 

Mûjʉjʉ páskà, wu yǝ ô munyǝ ntʉ́m ghámtǝ á, pǝ́ ŋka' bí pɔ pyǝ o lǝ cǐ áá.

Ô bǝ́ nǝ́zhi bǝ́ nǝ́mìŋ,
bǝ́ dǝŋdzǝ bǝ́ jʉɔ̀jʉ̀m,
bǝ́ nǝ́tô' ba nǝ́mìŋ,
á ghámtǝ mama pǝ́ bû !

Buŋbuŋ fǝládê shyǝ̂ŋkǔ' bí po lǝ́ o !

Agneau pascal, qui enlèves les péchés du monde, par ton sang versé, purifie-nous. 

Agneau pasca, qui œuvres le livre de la vie, donne à ceux qui te suivent, d'y voir leur nom inscrit. 

Agneau pascal, d'où jaillissent les fleuves d'eau vive, multiplie dans ton Eglise les fruits de ta grâce. 

Agneau pascal, qui trônes dans la gloire, sois la lumière de tes élus. 

Tu es l'alpha, tu es l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin, à toi la gloire éternelle. 

Bonjour et agréable début de week-end !

29/04/2023

PETITS VERSETS DU JOUR : (1 P 2, 9-10)

Wɔ́ nê bǝ́ gwya shîcǐ, pǝnuŋpwɔ' fò, guŋ dɔ̂lɔ̌, pɔ bǝ́ pɔ Sí; pɔ pyǝ Sǐ lǝ cwǒ' gaǝ́ wáp pǝ́ shyányǝ́ msyanyǝ mo yǝ e lǝ kě wáp nǝ́ ntǝ́m jʉ́m, níŋ wáp ntʉ́m puŋtǝ́ ŋka' é. Nǝ̂kǝ́lǝ́, po latǝ̂ gǝ bǝ́ pɔ pyǝ́ pǝ́, tǝ́ pô bǝ́ tyǝ́' ɔ bǝ́ pɔ Sí. A lǝ̂ bǝ ŋkuŋnyǝ̌ kǝm wɔ́, tǝ́ ǎ tyǝ́' ɔ, bǝ Sǐ kě da'tǝ wɔ́ ŋkuŋnyǝ e. 

Nǝ́ yǝŋ sásǝdê dzǝ̂dzǝ, pǝ ló gaǝ̂ Cyǝpɔ té wɔ́kpǝ ntʉ́m jʉ́m, pǝ zhyǝ́ nǝ́ ló'tǝ guŋ mnwǝ myǝ á sí ná' wɔ́kpǝ̀. 

Mo tǝ́ nǝ̂ wa mú' shu bǝ e dó'ló' pǝ́.

C'est vous qui êtes la race choisie, le sacerdoce royal, la nation sainte, le peuple qui appartient à Dieu; vous êtes donc chargés d'annoncer les merveilles de celui qui vous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Car autres fois vous n'étiez pas son peuple, mais aujourd'hui vous êtes le peuple de Dieu. Vous étiez privés d'amour, mais aujourd'hui, Dieu vous a montré son amour. 

Bonjour et merveilleux weekend à tous.

01/05/2023

PETITS VERSETS DU JOUR : INTERCESSION. 

Pǝ wúŋ tsɔ'ɔ shwǝ́ m Cyǝpɔ Yésô ! 

Kámtǝ́ gaǝ́ pyǝ̂ bǝ́ pɔ tǝ jʉ̂'thǝ́, bíŋ bǝ́ pǝtǝlǒ'nyǝ́ bíŋ :
_ kwi' nǝ́pîŋ Dyǝ̂sî ò. 

Lǝ́ puŋtʉ̂m má' mnyǝ́ nǝ́ pɔ pyǝ wâp giŋ tǝpǝ̌ díŋ ó :
_ la'tǝ nǝ́ o jyǝ́ á wáp tiŋ Gɛvɔk yap. 

O lě dǝ bɛnyǝpɛnyǝ o gwó' bvǝ́nyǝ́ :
_ lǝ́ ntamtǝ bǝ̌ŋnǝ̂ ó shú'tǝ́ ntǝ̂mntǝ̌m. 

Wu yǝ ô bǝ́ Fyǝ' pɔmtʉɔ ba mpfaǝ́sí á, 
_ cɔ́m mtso pɔ pyǝ wáp lě jâp yap nǝ́pîŋ nǝ́ ò. 

Reste avec nous,  Seigneur Jésus !

Souviens-toi que nous sommes sans intelligence et lents à croire ;
_ augmente la foi de ton Église. 

Regarde avec bonté ceux qui marchent sans te reconnaître :
_ manifeste-toi pour qu'ils découvrent leur Sauveur. 

Tu as tout reconcilié avec ta croix :
_ rassemble les nations dans l'unité de ton corps. 

Toi le Juge des vivants et des morts, 
_ accorde ton pardon à ceux qui t'ont donné leur foi. 

Bonjour et joyeuse fête de travail à tous !

02/05/2023

PETITS VERSETS DU JOUR : (He 13, 7-9a). 

Po pǝ́ ŋkámtǝ́ pɔ pyǝ wáp lǝ cǐm wɔ́ áá : wáp lǝ sîŋ ghɔm Sí bí po. Po yɔ́ pâ' yáp vɔk lǝ nǝ míŋ á fo' píŋtʉ̂m yap. Yéso Krǐstò, kǝ yǒ kǝ tyǝ̂' ɔ lǝ̂, ê bǝ́ á yʉ́, bíŋ bǝ́ gɔ́ lá' pǝ́ á yʉ́ nǝ̂ guŋ mcwǝ awɛ́. Ka po píŋ pú lǝ̂ ntîntǐ mcwyatǝ dyǝ' shú' thǝ̂ yɔ́.  

Mó a bǝ́ hɔ́jyǝ kwǝ é ghǝ̂msí

Po kə̂ pǐŋ mo ywɔ́k fʉ́ wɔ́ cʉ́sǝdê gɔ̂sʉɔ̂ ɔ :
Dzʉ̌ ka pûŋ...

Souvenez-vous de ceux qui vous ont dirigés : ils vous ont annoncé la parole de Dieu. Méditez sur l'aboutissement de la vie qu'ils ont menée et imitez leur foi. Jésus-Christ hier et aujourd'hui, est le même. Il l'est pour l'éternité. Ne vous laissez pas égarer par toutes sortes de doctrines étrangères.

Bonjour et grâcieux mardi à tous 

Votre encouragement nous est précieux

Vos témoignages contribuent à rendre possibles des sites web tels que celui-ci.